BAP Usul ve Esasları

T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

1.Genel Usul ve Esaslar

1.1.Başvuru Tarihleri

Tüm proje türlerine, herhangi bir takvime bağlı kalınmaksızın başvuru yapılabilir.

1.2.Başvuru Süreci ve Değerlendirme

a) Proje başvurusu yapmak için, proje yürütücülerinin ve proje ekibinde yer alan Üniversitemiz mensubu araştırmacıların, BAP Bilgi Sistemi bilgilerinin güncel olması şarttır. Başvuru formunda proje önerisine ilişkin genel bilgi, amaç, özgün değer, literatür özeti, yaygın etki/katma değer, yöntem, çalışma takvimi ve talep edilen bütçenin gerekçesi yazılmalıdır.

b) Lisansüstü Tez Projesi önerileri ıslak imzalı şekilde ilk olarak ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne teslim edilir. Uzmanlık Tez Proje önerileri ıslak imzalı şekilde ilk olarak ilgili Fakülte Dekanlığına teslim edilir.

c) Kurumsal Altyapı Projesi önerileri, ilk olarak proje yürütücüsünün bağlı olduğu akademik birime teslim edilir. İlgili birimin proje önerisiyle ilgili görüşü, yönetim kurulunda karara bağlanır. Proje önerisi, birim yönetim kurulu kararıyla birlikte, ıslak imzalı olarak BAP Birimine teslim edilir.

d) Islak imzalı olarak BAP Birimine gelen proje önerileri, proje türlerine göre sırasıyla projenin kapsadığı alanda uzmanlığı bulunan hakem/ler ve komisyon üyesi bir raportör tarafından değerlendirilir; BAP Komisyonu Toplantısı gündemine alınır, hakem ve raportör görüşleri de dikkate alınarak, nihai karar BAP Komisyonu tarafından verilir. Tez projesi önerileri ve Kurumsal Altyapı Projesi önerileri dışında kalan diğer proje türlerine ait öneriler doğrudan ıslak imzalı olarak BAP Birimine teslim edilir.

e) Islak imzalı olarak BAP Birimine gelen proje önerileri için, BAP Birimi/hakem/raportör ve Komisyon tarafından düzeltme talep edilirse, öneri gerekli düzeltmelerin yapılması için BAP Bilgi Sistemi üzerinden yürütücüye iade edilir. Yürütücünün gerekli düzeltmeleri tamamlayarak revize edilmiş proje önerisini iki ay içerisinde BAP Birimine ıslak imzalı olarak teslim etmesi gerekir. İki ay içerisinde BAP Birimine ıslak imzalı olarak teslim edilmeyen proje önerilerin süreci, BAP Birimi tarafından sonlandırılır.

 1.3.Proje Türleri

a)  Tez Projesi

Yüksek Lisans                              

Doktora                                        

Diş Hekimliği/Tıpta Uzmanlık    

b) Başlangıç Seviyesi Projesi            

c)Hızlı Destek Projesi           

d)Kurumsal Altyapı Projesi

e) Temel Araştırma Projesi

f) Çağrılı Projeler:

   1)Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP)

   2)Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP)

g)Disiplinlerarası Araştırma Projesi (DAP)

h)Üstün Başarılı Bilim İnsanı Desteği (ÜBBİD)

i)Lisans Öğrencisi AR-GE Destek Projesi

 

1.4.Bütçe Tertibi

a) Bütçe tertibinde yer verilen her bir kalem için detaylı gerekçe yazılması zorunludur. Proje önerisi bütçe tertibinde bilimsel içeriği olmayan taleplere yer verilemez.

b) Kitap alımları için üst limit bulunmaz. Alınan kitaplar, Pamukkale Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı envanterine yürütücü tarafından demirbaş olarak kaydettirildikten sonra, proje bitiş tarihine kadar Kütüphane tarafından yürütücüye ödünç verilebilir.

c) Fotokopi çekimi talepleri, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu kapsamdaki taleplerin üst limiti 1.000.-TL'dir. Tez/proje çoğaltma ve ciltleme için fotokopi çekimi talebi yapılamaz.

d) Siyah renk muadil toner alımı taleplerine en fazla iki adet, renkli toner alımı taleplerine en fazla birtakım olarak yer verilebilir.

e) A4 kâğıdı alımı taleplerine en fazla bir kutu olarak yer verilebilir.

f) Araç kiralama talebi proje önerisine teklif/proforma fatura eklenmesi zorunludur. BAP Komisyonu, BAP Biriminin araç kiralama için yaptığı periyodik fiyat araştırmasına göre belirlenen rayiç bedel üzerinden bütçe tertibini düzenleyebilir.

g) Bilişim ürünü içerikli; yazıcı, fotoğraf makinesi, projeksiyon cihazı, tripot, ses kayıt cihazı vb. gibi demirbaş talepleri, BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Bu kapsamdaki taleplerin üst limiti yazıcı için 2.500.-TL olmak üzere, toplam 8.000.-TL'dir. Birbirine benzer nitelikli bilişim ürünlerinden yalnızca biri talep edilebilir.

h) Makine, teçhizat, demirbaş ve bilgisayar ek donanımları için aynı türden talep ve alım 5 yıl içerisinde tekrar yapılamaz. Aynı anda yürümekte olan projeler için bellekler bu kapsama dâhil değildir.

i) Tez projeleri, Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri ve Lisans Öğrencisi AR-GE Destek Projesi önerileri bütçe tertibinde bilgisayar talebi yer alamaz.

j) Akademik birimler tarafından temin edilen ve proje ile ilgisi olmayan kırtasiye malzemeleri için talep yapılamaz. Bunlar dışındaki kırtasiye malzemesi talepleri BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu kapsamdaki taleplerin üst limiti 500.-TL'dir.

k) Yolluk desteği verilen projelerde, bilimsel etkinliğe katılım ve/veya projenin tamamlanabilmesi amacıyla yapılacak diğer seyahatler için bütçe tertibinde yer verilen yolluk talepleri BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Tez projeleri, Temel Araştırma Projeleri, Başlangıç Seviyesi Projeleri, Çağrılı Projeler, Disiplinlerarası Araştırma Projeleri ve Üstün Başarılı Bilim İnsanı Desteği Projeleri için yolluk kalemi üst limiti 8.000.-TL'dir. Bu limit kazı çalışmaları için özel araçla seyahat edenlere sadece yakıt desteğinde kullanılmak üzere proje toplam bütçesinin yüzde onbeşine kadar arttırılabilir.

l) Tez projesi önerilerinde, Üniversitemiz bünyesinde verilen ve yalnızca öğrencinin katıldığı eğitim amaçlı seminer, kurs vb. talepler yer alabilir. Bu türdeki taleplerin üst limiti 2.000.-TL'dir. Bu limit yolluk kalemi üst limiti 8.000.-TL'ye dâhildir.

m) Hızlı Destek Projesi ve Lisans Öğrencisi AR-GE Destek Projesi, bütçe tertibinde yalnızca hizmet alımı, tüketime yönelik mal ve malzeme alımı ve menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri taleplerine yer verilir. Hızlı Destek Projesi menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri talebi olarak yalnızca kitap alımı taleplerine yer verilir.

n) Yüksek Lisans veya Doktora Tez Projeleri'nden arazi/alan çalışmalarını yürütebilmeleri için ilgili akademik birimlerden görevlendirme yazısı bulunan tez öğrencilerine gündelik yevmiye ödenir.

o) Yukarıdaki limitleri aşan ve projenin tamamlanabilmesi için ihtiyaç olduğu gerekçelendirilen talepler, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

ö) Yukarıdaki kapsam ve limitler Kurumsal Altyapı Projesi önerileri için geçerli değildir.

 

Bütçe Kodları ve Tanımları

830.03.02: Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı

830.03.03: Yolluklar

830.03.05: Hizmet Alımları

830.03.07: Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

630.06.01.Mamul Mal Alımı

 

p) Proje önerileri bütçe tertibinde; birim başına 5.000.-TL ve üzerinde yer verilen hizmet alımı ve mal-malzeme alımı talepleri için proje önerisine proforma fatura eklenmesi zorunludur.

 r) Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri kapsamında araştırmanın yürütülebilmesi için yalnızca ihtiyaç duyulan sarf malzemesi, alet, teçhizat ve hizmet alımına yönelik giderler için mali destek sağlanır. Bu kapsamda bilgisayar, yazıcı, kırtasiye ve kongre katılımına yönelik seyahat giderleri için mali destek sağlanmaz.

 

1.5.Satın Alma İşlemleri

a) BAP tarafından desteklenen tüm projelerde ilk olarak satın alma talebinin yapılması zorunludur.

b) Satın alma talepleri, proje bitiş tarihine bir ay kalana kadar yapılabilir.

c)BAP satın alma süreci takip edilmeksizin, harcamanın yapılıp faturanın BAP'a getirildiği durumlarda herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu şekilde işlem yapan yürütücülerin devam eden projeleri için, BAP Komisyonu, Yönerge hükümlerine göre yaptırım kararı uygulayabilir.

d)BAP tarafından desteklenmesine karar verilmiş projelerin bütçe tertibinde, hizmet alımı ve/veya tüketime yönelik mal ve malzeme alımı kalemi olarak tanımlanmış, proje yürütülürken ortaya çıkan ihtiyaçlar detaylandırıldıktan sonra satın alma süreci başlatılabilir.

 

1.6.Bütçe Kalemleri Arası Aktarım ve Ek Malzeme Talepleri

a) BAP tarafından desteklenmesine karar verilmiş projelerin bütçe tertibinde yer almayan, ancak proje yürütülürken ortaya çıkan ihtiyaçlar için, proje yürütücüsü ilgili projeden ek malzeme talebinde bulunabilir.

b) Ek malzeme talebi yapılacak harcama kaleminde bütçe bulunmaması durumunda, bütçe kalemleri arası aktarım talebi de yapılmalıdır.

c) Bütçe kalemleri arası aktarım ve ek malzeme talepleri, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yolluklar kalemine diğer kalemlerden aktarım yapılamaz.

d) Bütçe kalemleri arası aktarım ve ek malzeme talepleri, proje bitiş tarihine iki ay kalana kadar yapılabilir.

 

1.7.Yolluk İşlemleri

BAP tarafından desteklenen proje sonuçlarının paylaşımına yönelik bilimsel etkinliğe katılım ve/veya projenin tamamlanabilmesi amacıyla yapılacak diğer seyahatler için;

a) Her bir seyahat için, seyahat tarihinden önce, ilgili akademik birim görevlendirme süreci dikkate alınarak, BAP Bilgi Sistemi üzerinden ilgili projeden "Yolluk Talebi" yapılması zorunludur. Bilimsel etkinlik veya diğer akademik faaliyet öncesinde sistem üzerinden talebi yapılmayan, BAP tarafından incelenip onaylanmayan, ancak seyahat dönüşünde talep edilen yolluk/yevmiye ödemeleri yapılmaz ve bu yönde gelen talepler dikkate alınmaz.

b) Bilimsel etkinliklere katılımlarda etkinlik tarihinden bir gün öncesi, bir gün sonrası olmak üzere en fazla beş günlük yolluk yevmiye ödenir. Diğer akademik faaliyetler için yapılacak yolluk taleplerinde farklı yer olmak üzere bir seferde en fazla beş gün yolluk yevmiye ödenir.

c) Pamukkale Üniversitesi mensubu birden fazla araştırmacının yer aldığı bildiriler için yalnızca bir araştırmacı bilimsel etkinlik desteğinden yararlanır.

d) Yolluk bütçesi, tez projelerinde yalnızca araştırmacı tez öğrencisi tarafından, Başlangıç Seviyesi Projeleri'nde ise yalnızca yürütücü tarafından, Temel Araştırma Projeleri, Çağrılı Projeler, Disiplinlerarası Araştırma Projeleri ve Üstün Başarılı Bilim İnsanı Desteği Projeleri yalnızca bir öğretim üyesi (Yürütücü/Araştırmacı) tarafından kullanılır.

e) Tüm proje türleri kapsamında gerçekleştirilmek istenen bildirisiz "Bilimsel Etkinliğe Katılım" için talepte bulunulamaz.

f) Bilimsel etkinliğe katılım için başvuru yapılırken, bildiri özeti ve kabul mektubu başvuruya eklenmelidir. Katılım sonrasında, yapılan sunum ve varsa bildiriler kitabında basılmış tam metin bildiri veya bildiri özeti BAP Bilgi Sistemi üzerinden proje yayınlarına eklenmelidir.

g) Yurtiçi seyahatlerde ulaşım bedeli Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın ilgili yıl Rayiç Tablosu üzerinden, Kongre Katılımları ile kazı, arazi ve benzeri saha çalışması gerektiren projelerde araştırmanın yapılabilmesi için özel araç ile yapılacak seyahatlerde ise araç plakasının önceden bildirilmesi koşulu ve görevlendirme tarihindeki fiyat üzerinden her 100 km için 7(yedi) litre yakıt gideri ödemesi yapılır.

h)Yurtdışı seyahatlerde uçak biletinin yanı sıra yalnızca Denizli-Çardak Hava Limanı için gidiş-geliş toplu taşıma rayiç bedeli üzerinden taksi-dolmuş veya otobüs ulaşım giderleri ödenir. Yurtdışı seyahatlerde uçak bileti olarak e-bilet ve boarding pass verilmesi zorunludur.

 

1.8.Kitap Alımları

BAP tarafından desteklenen projelerden alınan kitaplara ilişkin olarak;

a) Proje kapsamında alınmış, yürütücünün kadrosunun bulunduğu birime demirbaş olarak kaydedilmiş kitaplar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na teslim edilmeden proje sonuçlandırılmaz.

b) Sonuçlandırılması BAP Komisyonu tarafından uygun görülmüş projelerden alınan kitapların, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na bir ay içerisinde teslim işlemini gerçekleştirmeyen yürütücülerin tüm projelerinde işlem yetkileri kaldırılır.

c)Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı envanterine alınan kitaplar, , diğer projeler için proje süresi boyunca yürütücüye ödünç verilebilir.

 

1.9 Ek Süre Talepleri

a) Süresi sona ermiş ve proje sözleşmesinde belirlenen tarihte sonuçlandırılmamış projeler için ek süre talebi yapılamaz.

b)Süresi sona ermemiş projeler için ek süre talepleri, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

c)Ek süre talepleri, proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihine bir ay kalana kadar yapılabilir.

d)Mücbir sebepler halinde süre dondurma talepleri Komisyon kararı ile karara bağlanır. 

1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları

a) Gelişme ve sonuç raporları, BAP Bilgi Sistemi üzerinde hazırlanmalı ve ıslak imzalı olarak BAP Birimine teslim edilmelidir. Lisans Öğrencisi AR-GE Destek Projeleri için gelişme raporu sunulmaz.

b) Gelişme ve sonuç raporları, proje türlerine göre sırasıyla projenin kapsadığı alanda uzmanlığı bulunan hakem/ler ve komisyon üyesi bir raportör tarafından değerlendirilir; BAP Komisyon Toplantısı gündemine alınır, hakem ve raportör görüşleri de dikkate alınarak, nihai karar BAP Komisyonu tarafından verilir.

c) Gelişme ve sonuç raporu gecikmelerinde, yürütücünün BAP Bilgi Sistemi üzerinden yapılan tüm işlemler için yetkileri kısıtlanır ve gecikmeye konu rapor işlemleri tamamlanmadan kısıtlar kaldırılmaz.

d) Gelişme veya sonuç raporlarının Komisyon tarafından reddedilmesi durumunda, yürütücünün işlem yetkileri, ilgili proje için kısıtlanır; diğer devam eden projeleri için herhangi bir kısıtlamaya gidilmez.

e) Gelişmeve sonuç raporları için, BAP Birimi/hakem/raportör ve Komisyon tarafından düzeltme istenebilir. İstenen düzeltmelerin bir ay içerisinde yapılmaması halinde yürütücünün devam eden tüm projelerinde işlem yetkileri kısıtlanır.

 

1.11.Yayın Şartları

2018 yılından itibaren desteklenmesine karar verilen projelere ilişkin yayın koşulları şöyledir;

a) Yüksek Lisans Tez Projelerinden, tez savunma tarihini takiben üç yıl içerisinde; tez çalışmasından üretilmiş, tez öğrencisi ve yürütücünün yazar olarak yer aldığı, en az ULAKBİM-TR-Dizin kapsamında bir dergide tam metin bir makalenin yayına kabul edildiğine ilişkin belgenin BAP Bilgi Sistemine yüklenmesi gerekmektedir

b) Diş Hekimliği/Tıpta Uzmanlık ve Doktora Tez Projelerinden, tez savunma tarihini takiben üç yıl içerisinde; tez çalışmasından üretilmiş, tez öğrencisi ve yürütücünün yazar olarak yer aldığı, uluslararası indeksler (SCI, SCIExp., SSCI, AHCI, ESCI, ERIC, SCOPUS) kapsamında taranan bir dergide tam metin bir makalenin yayına kabul edildiğine ilişkin belgenin BAP Bilgi Sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

c) Başlangıç Seviyesi Projelerinde, sonuç raporu teslim edilme aşamasında tam metin bir makalenin uluslararası indeksler (SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI, ESCI, ERIC, SCOPUS) kapsamında taranan bir dergide yayına kabul edildiğine ilişkin belgenin BAP Bilgi Sistemine yüklenmesi gereklidir. Bu koşul yerine getirilmediği sürece, proje sonuçlandırma süreci başlatılmaz.

d) Hızlı Destek Projeleri ve Temel Araştırma Projeleri'nden, uluslararası indeksler (SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI, ESCI, ERIC, SCOPUS) kapsamında taranan bir dergide tam metin bir makale yayınlanmalıdır. Bu şart yerine getirilmediği takdirde yürütücüye, aynı türden yeni bir proje önerisi için destek verilmez.

e) Kurumsal Altyapı Projeleri'nden, uluslararası indeksler kapsamında taranan bir dergide bir makale yayın ve/veya kongre bildirisi sunulması beklenir. Lisans Öğrencisi AR-GE Destek Projesi için yayın zorunluluğu yoktur; fakat proje sonuçlarının en az bir bilimsel etkinlikte sunulması beklenir.

f) Proje kapsamında gerçekleştirilmiş her türlü yayın, BAP Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak BAP onayına sunulur. Yayının PAÜ-BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair; "Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından ... proje numarası ile desteklemiştir. ("This study was supported by Scientific Research Coordination Unit of Pamukkale University under the project number ....") şeklinde veya benzer anlama gelecek bir bilgilendirme bulunmalıdır. Makalelerin yayınlandıkları dergide tam künye (yıl, cilt, sayı, sayfa no) ile basılmış olması ve DOI numarası almış olması zorunludur. Bu şartı yerine getirmeyen yayınlar kabul edilmez.

g) Yurt dışındaki bilimsel etkinliklerle ilgili olarak; çalışmaların Türkçe olarak sunulduğu Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Sanatı, Türkoloji vb. disiplinlerine ait Türk Dünyası veya başka ülkelerde yapılan kongrelere destek verilir. Bunun dışında kalan disiplinler için kongre dilinin yabancı dil olması zorunludur.

h) Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP) 'nde desteklenen ÖNAP projelerinin sonucunda; proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç üç yıl içinde, Scopus / Web of Science indeksi kapsamında yer alan ve en az biri Q1 dergide olmak üzere üç adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekir.

i) Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP)'nde proje bitiş tarihini takiben üç yıl içerisinde yarışmalarda dereceye giremeyen takımların projeleri için proje çalışmasından üretilmiş, öğrencilerin ve yürütücünün yazar olarak yer aldığı, en az ULAKBİM-TR-Dizin kapsamında bir dergide tam metin bir makalenin yayına kabul edildiğine ilişkin belgenin BAP Bilgi Sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

j) Disiplinlerarası Araştırma Projesi (DAP)'nde desteklenen DAP projelerinin sonucunda, sonuç raporu ile birlikte, en az bir adet ürün/sanat eseri/tasarım elde edilmesi veya proje esnasında ya da sonuçlandıktan sonra en geç üç yıl içinde, Scopus / Web of Science indeksi kapsamında yer alan ve en az biri Q1 dergide olmak üzere iki adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekir. Yayın şartını yerine getirmeyen proje personelleri Tez Projeleri dışında diğer proje türlerinden yararlanamazlar.

k) Üstün Başarılı Bilim İnsanı Desteği (ÜBBİD)'nde desteklenen ÜBİD projelerinin sonucunda; proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç üç yıl içinde, Scopus/Web Of Science indeksi kapsamında yer alan ve en az biri  Q1 dergide olmak üzere iki adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekir.

l) Bir yayın, sadece bir projenin yayın şartının sağlaması amacıyla kullanılır

 

1.12 Proje değerlendirmesi yapacak uzmanlara ödenecek ücret

a) Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, ara raporları ve sonuçlanmasında Komisyon tarafından projelerin nitelikleri de dikkate alınarak ekte yer alan tablodaki belirlenen tutarlarda ücret ödemesi yapılır.

 

b) Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak uzman ücreti sayısı bir takvim yılında altıyı geçemez.

c) Uzman ücretleri, yükseköğretim kurumlarına bilimsel araştırma projelerine yönelik olarak bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.

 

1.13 Genel Usul ve Esaslara İlişkin Diğer Hükümler

Devam eden projelerin, proje ekibinde yer alan araştırmacılar için "ilişik kesme işlemleri" kapsamında "ilişiği yoktur" imzası verilmez. İlgili projenin sonuçlanmasına takiben "ilişiği yoktur" imzası verilir.

  

2.Proje Türlerine İlişkin Usul ve Esaslar

2.1. Tez Projesi

Başvuru Koşulları:

a) Başvuru, tez konusunun ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından kabulünden sonra yapılabilir.

b) Yeni bir öneri sunulabilmesi için, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.11. Yayın Şartları başlığı altında yer alan ilgili hükümlerin yerine getirilmiş olması gerekir.

c) ÖYP'li öğrencilerin tezleri için, ÖYP bütçeleri kullanıldıktan sonra, ilgili proje bütçesi üst limiti ile ÖYP bütçesi arasındaki fark kadar bütçe tertibi yapılmış tez proje önerisi sunulabilir.

d) Üniversitemiz bilim insanları tez projelerinde eş zamanlı olarak aşağıdaki tabloda listelenenen limitler dahilinde desteklenecek olup, her bir proje için yayın koşulu sağlanıp mevcut proje sonlandırıldıktan sonra bu türden yeni bir proje önerisinde bulunabilir.

DOKTORA - DİŞ HEKİMLİĞİ/TIPTA UZMANLIK PROJE SAYISI

 YÜKSEK LİSANS PROJE SAYISI

1

2

0

4

2

0

 

 

Proje Ekibi:

Tez danışmanı, yürütücüdür. Tez öğrencisi, araştırmacıdır. Varsa ikinci danışman da araştırmacı olarak proje ekibinde yer alabilir. Bir anabilim/anasanat dalından en fazla üç bilim insanı proje ekibinde yer alabilir. Bir bilim insanı eş zamanlı en fazla üç tez projesinde araştırmacı olarak yer alabilir. Tez öğrencisi dışında, araştırma görevlileri proje ekibinde yer alamaz. Tez danışmanı ve varsa ikinci danışmanın atandığına dair ilgili akademik birim yönetim kurulu kararının BAP Bilgi Sistemine yüklenmesi zorunludur.Diş Hekimliği/Tıpta Uzmanlık projeleri için Etik Kurulda belirtilen Araştırmacılar, ilgili kurul kararının proje öneri formuna eklenmesi koşuluyla proje ekibinde yer alabilir. 

Bütçe Tertibi:

1.Genel Usul ve Esaslar, 1.4. numaralı maddesine göre yapılır.

 

Değerlendirme:

a) Lisansüstü Tez Proje önerileri ıslak imzalı şekilde ilk olarak ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne teslim edilir. Uzmanlık Tez Proje önerileri ıslak imzalı şekilde ilk olarak ilgili Fakülte Dekanlığına teslim edilir.

b) Fakülte/Enstitü, bir ay içerisinde hakem değerlendirmesi yapılan proje önerisini, BAP Birimine ulaştırır. BAP Birimi bundan sonraki süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2.Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütür. 

c)Fakülte/Enstitüden gelen projeler için, desteklenmemesi yönünde hakem değerlendirmesi yapılmış ve yönetim kurulu kararı alınmış ise 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2. Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümleri yürütülmez, projenin BAP Bilgi Sistemi üzerindeki süreci sonlandırılarak, yürütücüye resmi yazı ile tebliğ edilir.

 Sonuç Raporu:

a) Savunması Yapılmış, Jüri Onayından Geçmiş Projeler için Sonuç Raporu Süreci:

(1) Savunması yapılmış, jüri onayından geçmiş tez projesi sonuç raporları; tezin kabul edildiğine dair "Tez Kabul ve Onay Sayfası"ndaki imzalar eksiksiz olarak ve BAP Birimi proje sonuçlandırma formatına uygun şekilde yazılarak, tek dosya halinde "pdf" formatında BAP Bilgi Sistemine "Dosya Seçip Yükleyerek => Dosya Ekle" seçeneği kullanılarak yüklenir.

(2) Yüklenen rapor için "İşlemler => Onayla ve Gönder" işleminin yapılması zorunludur.

(3) Rapor hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra "İşlemler => Raporu Görüntüle" işlemi yapılarak çıktısı alınan "Sonuç Raporu" sayfası ıslak imzalı olarak BAP Birimine teslim edilir. (Yalnızca ıslak imzalı sayfanın teslim edilmesi yeterlidir. "Dosya Ekle" seçeneği kullanılarak yüklenen tez sonuç raporunun çıktısının alınmasına gerek yoktur.)

(4) Teslim alınan sonuç raporu için BAP Birimi teknik incelemelerini yaptıktan sonra, rapor BAP Komisyon toplantısı gündemine alınır, nihai karar BAP Komisyonu tarafından verilir. 

  

b) Savunması Yapılmamış, Jüri Onayından Geçmemiş Ancak Proje Süresi Biten Projeler İçinSonuç Raporu Süreci:

(1) Savunması yapılmamış, jüri onayından geçmemiş ancak proje süresi sona eren tez projesi sonuç raporları; ilgili akademik birim tez yazma kuralları ve BAP Birimi proje sonuçlandırma formatına uygun şekilde yazılarak, tek dosya halinde "pdf" formatında BAP Bilgi Sistemine "Dosya Seçip Yükleyerek => Dosya Ekle" seçeneği kullanılarak yüklenir.

(2) Yüklenen rapor için "İşlemler => Onayla ve Gönder" işleminin yapılması zorunludur.

(3) Rapor hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra "İşlemler => Raporu Görüntüle" işlemi yapılarak çıktısı alınan ıslak imzalı "Sonuç Raporu" sayfası ve proje yürütücüsünün, tez öğrencisinin tezini ne zaman savunacağını beyan eden dilekçesi, lisansüstü tez projelerinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne, Diş Hekimliği/Tıpta Uzmanlık tez projelerinde BAP Birimine teslim edilir.

(4) İlgili enstitü tarafından yaptırılan hakem değerlendirmesi ve rapora ilişkin alınan yönetim kurulu kararı enstitü tarafından BAP Birimine ulaştırılır. Diş Hekimliği/Tıpta Uzmanlık tez projesi sonuç raporları için hakem değerlendirmesi BAP Birimi tarafından yaptırılır.

(5) Teslim alınan savunması yapılmamış, jüri onayından geçmemiş, süresi biten tez projesi sonuç raporları, proje yürütücüsünün tez öğrencisinin tezini ne zaman savunacağını beyan eden dilekçesine istinaden, dilekçe belirtilen tarihi kadar rapor BAP Bilgi Sistemi üzerinde "Sonuç raporu BAP tarafından inceleniyor. (D12)" durumunda bekletilir. Bu süre zarfında proje için sonuç raporu ve yayın yükleme işlemleri dışında hiçbir işlem yapılamaz, kalan bütçesi varsa kullanılamaz. Dilekçede belirtilen tarihten sonra savunması yapılmış, jüri onayından geçmiş tez projesi sonuç raporu, BAP Bilgi Sistemine tekrar yüklenmesi için sistem üzerinden yürütücüye iade edilir. İade edilen sonuç raporu için beş iş günü içerisinde, "Savunması Yapılmış, Jüri Onayından Geçmiş Projeler için Sonuç Raporu Süreci" başlığı altında yer alan işlemler yapılmalıdır.

(6) Beş iş günü içerisinde "Savunması Yapılmış, Jüri Onayından Geçmiş Projeler için Sonuç Raporu Süreci" başlığı altında yer alan işlemlerin yapılmaması halinde, yürütücünün devam eden tüm projelerinde işlem yetkileri kısıtlanır. 

(7) Teslim alınan sonuç raporu için BAP Birimi teknik incelemelerini yaptıktan sonra, rapor BAP Komisyon toplantısı gündemine alınır, nihai karar BAP Komisyonu tarafından verilir. 

 

2.2. Başlangıç Seviyesi Projesi

Başvuru Koşulları:

a) Yayın koşulu, Genel Usul ve Esaslar, 1.11. numaralı maddede belirlendiği gibidir.

b) Üniversitemizde görev yapan ve doktora veya diş hekimliği/tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan bilim insanları, mezun oldukları tarihten itibaren beş yıl içerisinde başvuru yapabilir.

c) Bir yürütücü en fazla bir kez yararlanabilir. Kurumsal Altyapı Projesi dışında kalan diğer proje türlerinden birinde daha önce yürütücü olan bilim insanları, bu proje türü için başvuru yapamaz.

d) Bir yürütücü, desteklenen Başlangıç Seviyesi Projesinin birinci gelişme raporu BAP Komisyonu tarafından kabul edilmeden diğer proje türleri için öneride bulunamaz.

 

Proje Ekibi:

Bir anabilim/anasanat dalından yalnızca üç bilim insanı proje ekibinde yer alabilir, bir bilim insanı eş zamanlı en fazla üç projede araştırmacı olarak yer alabilir.

 

Bütçe Tertibi:

a) Genel Usul ve Esaslar 1.4. numaralı maddesine göre yapılır.

b) Bütçe tertibinde yolluk desteğine yer verilen projelerin yolluk bütçesi yalnızca yürütücü tarafından kullanılır.

 

Değerlendirme:

Değerlendirme süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2. Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütülür.

 

Sonuç Raporu:

Sonuç raporu süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları başlığı altında yer alan ilgili hükümlere göre yürütülür. 

 

 

 

 2.3. Hızlı Destek Projesi

Başvuru Koşulları:

a) Proje süresi, ek süre dâhil en çok 12 aydır. 12 aydan az süreli olarak önerilen ve BAP Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun görülen projelere, yürütücünün detaylı gerekçesini içeren talebi üzerine ek süre verilebilir. Ek süre talepleri, BAP Komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanır.

b) Yeni bir öneri sunulabilmesi için; Genel Usul ve Esaslar, 1.11.Yayın Koşulu başlığı altındaki hükümlerin yerine getirilmiş olması gerekir.

 

Proje Ekibi:

Proje önerisini yapan yürütücü ve araştırmacılardan oluşur. Bir bilim insanı yürütücü olarak bir projede, araştırmacı olarak ise en fazla üç projede eş zamanlı yer alabilir. Bir anabilim/ana sanat dalından yalnızca üç bilim insanı proje ekibinde yer alabilir.

 

Bütçe Tertibi:

a) Genel Usul ve Esaslar 1.4. numaralı maddesine göre yapılır.

b) Bütçe tertibinde yalnızca hizmet alımı, tüketime yönelik mal ve malzeme alımı ve menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri olarak kitap alımı talepleri yer alabilir. Yolluk talepleri ve kitap alımı dışındaki demirbaş talepleri bütçe tertibinde yer alamaz.

 

Değerlendirme:

Değerlendirme süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2. Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütülür.

 

Sonuç Raporu:

Sonuç raporu süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları başlığı altında yer alan ilgili hükümlere göre yürütülür. 

 

2.4. Kurumsal Altyapı Projesi

Başvuru Koşulları:

Proje önerisinin, AR-GE, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, kullanılması ve uygulamalarını içeren nitelikte olması ve bunun öneride detaylı bir şekilde açıklanması gereklidir.

 

Proje Ekibi:

Proje önerisini yapan yürütücü ve araştırmacılardan oluşur.

 

 

Bütçe Tertibi:

a) Projenin niteliğine göre hazırlanır ve BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

b) Üniversitemizin akademik ve diğer idari birimleri tarafından temin edilen/edilebilecek harcama kalemlerine bütçe tertibinde yer verilemez.

c)Bütçe tertibinde yer alacak harcama kalemlerine ilişkin nihai karar BAP Komisyonunca verilir.

d)Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, bütçede yer verilen mal ve malzemelerin satın alma sürecinin üç ay içerisinde yürütücü tarafından başlatılmadığı takdirde proje iptal edilir.

 

Değerlendirme:

Proje önerisi, ilk olarak proje yürütücüsünün bağlı olduğu akademik birime teslim edilir. İlgili birimin proje önerisiyle ilgili görüşü, yönetim kurulunda karara bağlanır. Proje önerisi, birim yönetim kurulu kararıyla birlikte, ıslak imzalı olarak BAP Birimine teslim edilir. BAP Birimi bundan sonraki süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2.Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütür.

  

Sonuç Raporu:

Sonuç raporu süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları başlığı altında yer alan ilgili hükümlere göre yürütülür. 

 

2.5. Temel Araştırma Projesi

Başvuru Koşulları:

a) Üniversitemizde görev yapan bilim insanlarından proje yürütücüsü/danışman olarak görev aldıkları Yüksek Lisans veya Doktora-Diş Hekimliği/Tıpta Uzmanlık Tez Projelerini/tezlerini başarıyla sonuçlandırmış ve halihazırda Yüksek Lisans veya Doktora-Diş Hekimliği/Tıpta Uzmanlık Tez öğrencisi bulunmayan öğretim üyeleri ile Üniversitemizde Profesör ve Doçent kadrolarında  göreve yeni başlayan ve halihazırda BAP'tan proje desteği almayan öğretim üyeleri uzmanlık alanlarında hazırlayacağı kişisel bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projeler için başvuru yapabilir.

b) Lisansüstü veya uzmanlık öğrencisinin bulunmadığına dair belge ilgili Ana Bilim Dalından alınarak Proje Öneri Formuna eklenmelidir.

c)Yeni bir öneri sunulabilmesi için; Genel Usul ve Esaslar, 1.11.Yayın Koşulu başlığı altındaki hükümlerin yerine getirilmiş olması gerekir.

d) Bir bilim insanı Yürütücü olarak ikinci bir Temel Araştırma Projesine yayın koşulunu yerine getirmek suretiyle ilk projenin sonuç raporu kabulünü takiben 3 (üç) yılın sonunda aynı türden proje önerisinde bulunabilir.

e)  Bir yürütücü, desteklenen Temel Araştırma Projesinin birinci gelişme raporu BAP Komisyonu tarafından kabul edilmeden diğer proje türleri için öneride bulunamaz.

 

Proje Ekibi:

Proje önerisini yapan yürütücü ve araştırmacılardan oluşur. Bir bilim insanı yürütücü olarak bir projede, araştırmacı olarak ise en fazla üç projede eş zamanlı yer alabilir. Bir anabilim/anasanat dalından yalnızca üç bilim insanı proje ekibinde yer alabilir.

Bütçe Tertibi:

1.Genel Usul ve Esaslar, 1.4. numaralı maddesine göre yapılır.

Değerlendirme:

Değerlendirme süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2. Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütülür.

Sonuç Raporu:

Sonuç raporu süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları başlığı altında yer alan ilgili hükümlere göre yürütülür.

 

2.6.Lisans Öğrencisi AR-GE Destek Projesi:

 

Başvuru Koşulları:

a) Üniversitemizin lisans düzeyinde eğitim veren birimlerinde öğrenim gören başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür. Projenin yürütücülüğünü öğretim üyeleri üstlenir. Projenin araştırmacılarını lisans eğitimi düzeyindeki öğrenciler oluşturur.

b) Projenin amacı AR-GE niteliğinde olmalıdır.

c) Proje süresi, ek süreler dâhil en çok 12 aydır. Proje için süre dondurma talebi yapılamaz.

d) Bu proje türü için ek bütçe verilmez.

e) İnsanların ve hayvanların deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılacağı araştırma projeleri için ilgili kuruldan alınan Etik Kurul İzin Belgesi'nin öneriye eklenmesi gereklidir.

f) Proje için yayın zorunluluğu yoktur; fakat proje sonuçlarının en az bir bilimsel etkinlikte sunulması beklenir.

 

Proje Ekibi:

a) Proje ekibi, yürütücü ve araştırmacı lisans öğrencilerinden oluşur. Projede araştırmacı olarak yer alan öğrencilerden birinin danışmanı yürütücülüğü üstlenir. Yürütücü dışında diğer bilim insanlarına proje ekibinde yer verilmez. Bir bilim insanı eş zamanlı olarak yalnızca bir projenin yürütücülüğünü üstlenebilir.

b) Projede araştırmacı olarak yer alacak öğrencilerin ilk dört yarıyılını başarıyla tamamlamış, normal öğrenim süresini aşmamış ve en az 2.80 not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

c) Proje ekibinde en az bir, en fazla üç öğrenci araştırmacı olarak yer alabilir. Bir öğrenci sadece bir projede araştırmacı olarak yer alabilir. Lisans öğreniminin bitimine bir dönem kalan öğrenciler proje ekibinde yer alamaz.

d)Yürütücünün; projede araştırmacı olarak yer alan öğrencilerden en az birinin danışmanı olarak atandığına ilişkin ilgili akademik birim Kurul Kararının, araştırmacı öğrencilerin istenilen başarı kıstaslarını sağladıklarına ilişkin son on beş gün içerisinde alınmış onaylı/e-imzalı Not Durum Çizelgesi ve Öğrenci Belgelerinin BAP Bilgi Sistemine yüklenmesi zorunludur.

e) Proje için yürütücü değişikliği ve araştırmacı proje personeli çıkarma işlemi yapılabilir, fakat araştırmacı proje personeli ekleme işlemi yapılamaz.

f)1.12.Genel Usul ve Esaslara İlişkin Diğer Hükümler başlığı, (b) fıkrası hükümleri yalnızca yürütücü için uygulanır, proje ekibinde yer alan araştırmacı lisans öğrencileri bu hükme tabi değildir.

 

Bütçe Tertibi:

Bütçe tertibinde, Genel Usul ve Esaslar, 1.4. numaralı madde çerçevesinde, yalnızca hizmet alımı, tüketime yönelik mal ve malzeme alımı ve menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri taleplerine yer verilir. Yolluk taleplerine bütçe tertibinde yer verilmez.

 

Değerlendirme:

Değerlendirme süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2. Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütülür.

 

Sonuç Raporu:

Sonuç raporu süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları başlığı altında yer alan ilgili hükümlere göre yürütülür.

 

 

 

 

 2.7)Çağrılı Projeler

 2.7.1)Öncelikli Alan Araştırma Projesi(ÖNAP)

Başvuru Koşulları:

YÖK'ün her yıl belirlediği öncelikli alanlar dikkate alınarak Üniversite Senatosu tarafından önerilen ve Rektör tarafından onaylanan en fazla beş öncelikli alanda desteklenen araştırma projeleridir. Bu destek programı için başvuru yapacak yürütücünün daha önce en az bir büyük ölçekli projeyi (TÜBİTAK 1001, 1003, AB destekli araştırma projesi veya dengi) yürütmüş ve başarıyla tamamlamış olması zorunludur. Öncelikli Alan Araştırma Projesi'nde, ilgili öncelikli alana bilimsel yenilikler getirilmesi ve proje konusunu kapsayan alana uluslararası seviyede bilimsel katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Proje süresi ek süre dahil 36 aydır. Yayın şartını yerine getirmeyen proje personelleri Tez Projeleri dışındaki diğer proje türlerinden yararlanamazlar.

Proje Ekibi:

Proje önerisini yapan yürütücü ve araştırmacılardan oluşur. Bir bilim insanı yürütücü olarak iki projede, araştırmacı olarak ise en fazla üç projede eş zamanlı yer alabilir. Bir anabilim/anasanat dalından en fazla üç bilim insanı proje ekibinde yer alabilir.

Bütçe Tertibi:

1.Genel Usul ve Esaslar, 1.4. numaralı maddesine göre yapılır.

Değerlendirme:

Değerlendirme süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2. Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütülür.

Sonuç Raporu:

Sonuç raporu süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları başlığı altında yer alan ilgili hükümlere göre yürütülür.

 

 2.7.2)Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi(LÖKAP)

Başvuru Koşulları:

Üniversitemizin lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin örgün öğretim programlarına kayıtlı olan öğrencilerinin araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla, proje takımlarına yönelik oluşturulmuş, YÖK'ün her yıl belirlediği öncelikli alanlar dikkate alınarak Üniversite Senatosu tarafından önerilen ve Rektör tarafından onaylanan en fazla beş öncelikli alanda, BAP Komisyonu tarafından belirlenen sınırlı sayıda desteklenecek araştırma projeleridir. Bu proje türüne başvuru, proje takım danışmanı tarafından yapılır. Bu proje türüne başvuru yapılabilmesi için başvuruda bulunacak takımın proje süresi içerisinde üniversitemizi ulusal bir organizasyonda temsil etmesi zorunludur. Bu proje türünde en az üç lisans öğrencisi araştırmacı olarak yer almak zorundadır. Projelerin değerlendirilmesi BAP tarafından görevlendirilen panelistler tarafından gerçekleştirilir. Ön elemeyi geçen projeler belirlenen bütçe dahilinde BAP tarafından desteklenir.

Proje Ekibi:

Proje önerisi yapan yürütücü ve en az üç lisans öğrencisi araştırmacılardan oluşur. Varsa ikinci danışman da proje ekibinde araştırmacı olarak yer alabilir. Bir bilim insanı en fazla üç projede yürütücü olarak yer alabilir.

Bu kapsamdaki desteklerden faydalanabilmek için aşağıdaki hususların sağlanması zorunludur;

- Öngörülen projelerin araştırma projesi niteliğinde olması zorunludur.

 - Projelerde araştırmacı olarak görev alacak öğrencilerin eğitimlerinin normal süresinin son iki yılında bulunmaları ve en az 2,5 not ortalamasına sahip olmaları zorunludur.

  - Proje süresi en fazla 12 ay olmalıdır.

 - Başvuru aşamasında, projede araştırmacı olarak görev alacak öğrenciler için öğrenci belgesinin ve yürütücü tarafından doldurularak imzalanan Beyan Formu belgesinin sisteme yüklenmesi zorunludur.

 

Bütçe Tertibi:

1.Genel Usul ve Esaslar, 1.4. numaralı maddesine göre yapılır.

Değerlendirme:

Değerlendirme süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2. Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütülür

Sonuç Raporu:

Sonuç raporu süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları başlığı altında yer alan ilgili hükümlere göre yürütülür.

 

2.8) Disiplinlerarası Araştırma Projesi (DAP):

Başvuru Koşulları:

Üniversitemizde farklı disiplinlerden en az üç bölüm veya anabilim dalından öğretim üyelerinin birlikte hazırlayacağı ve yürüteceği araştırma projeleridir. Disiplinler Arası Araştırma Projeleri'nde bir proje yürütücüsü belirlenir. Bu proje türünde üniversitemiz bünyesinde farklı disiplinlerde çalışan araştırmacıların iş birliği yaparak disiplinler arası ortak çalışmaların sayısının ve kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Disiplinler Arası Araştırma Projesi'nde katma değeri yüksek ürün/sanat eseri/tasarım elde etme potansiyeli yüksek olan projeler öncelikli olarak desteklenecektir. Bu destek programı için başvuru yapacak araştırmacının daha önce en az bir büyük ölçekli projeyi (TÜBİTAK 1001, 1003, AB destekli araştırma projesi veya dengi) yürütmüş ve başarıyla kapatmış olması zorunludur. Proje süresi ek süre dahil 36 aydır.

Proje Ekibi:

Proje önerisini yapan yürütücü ve araştırmacılardan oluşur. DAP projelerinde bir bilim insanı yürütücü olarak bir projede, araştırmacı olarak ise en fazla iki projede eş zamanlı yer alabilir. Bir anabilim/anasanat dalından en fazla üç bilim insanı proje ekibinde yer alabilir.

Bütçe Tertibi:

1.Genel Usul ve Esaslar, 1.4. numaralı maddesine göre yapılır.

Değerlendirme:

Değerlendirme süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2. Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütülür.

Sonuç Raporu:

Sonuç raporu süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları başlığı altında yer alan ilgili hükümlere göre yürütülür.

 

 

2.9) Üstün Başarılı Bilim İnsanı Desteği Projesi (ÜBBİD)

Başvuru Koşulları:

Üniversitemizde üstün nitelikli akademisyenlerin desteklenmesini, bilimsel olarak ulusal öncülüğünü muhafaza etmesini ve uluslararası alanda tanınırlığını artıracak araştırmacıların yetiştirilmesini hedefleyen projelerdir. Bu projelere; son iki yılda TÜBA ve TÜBİTAK tarafından verilen Bilim, Teşvik ve Genç Bilim İnsanı ödüllerinden birini almış bilim insanları başvurabilir. Proje süresi 24 aydır.

Proje Ekibi:

Proje önerisini yapan yürütücü ve/veya araştırmacılardan oluşur.

Bütçe Tertibi:

1.Genel Usul ve Esaslar, 1.4. numaralı maddesine göre yapılır.

Değerlendirme:

Değerlendirme süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2. Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütülür.

Sonuç Raporu: Sonuç raporu süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları başlığı altında yer alan ilgili hükümlere göre yürütülür.

 

3.Uyulması Gereken Diğer Usul ve Esaslar

3.1.Teknik Şartname Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesi, f bendi ile Geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 23. Maddesinde yer alan teknik şartname, işin projesini de kapsayan ve talep eden proje yöneticisi/yürütücüsü tarafından hazırlanır ve imzalanır. Teknik şartname dosyasının seyahat dışındaki tüm mal, malzeme ve hizmet alımları için hazırlanması ve sisteme yüklenmesi zorunludur. Dikkat edilmesi gereken hususlar;

a) Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüt, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkân bırakmayacak şekilde, açık ve kesin olmalıdır.

b) Teknik şartnameler en az üç, mümkünse daha fazla üretici firmanın ürününü kapsayacak ve böylece rekabet ortamını yaratacak şekilde hazırlanmalıdır. Teknik şartnamelerde; belli bir marka, model, stok kodu, patent, menşei, kaynak vb. tanımlanmamalı, belirli bir marka veya modele, belirli bir firmaya yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemelidir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması ya da teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması durumunda birimde var olan bir cihazın parça/parçalarının istenilmesi hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

c) Yedek parça alımlarında parçayı tanımlama ve asıl ürüne entegresi konusunda tereddütler yaşanmaması, ihale konusu işin tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modeli belirtilerek teknik şartname düzenlenebilir.

d) Teknik şartname, istenen malzemeyi standart üstü kalite seviyelerinde tanımlayan ve/veya malzeme kalitesini düşürecek serbestlik verici hükümler taşımamalıdır.

e) Teknik şartnamesi hazırlanacak malzemeden beklenen performans, çalışma şartları, kullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerek fonksiyonel istekler yazılmalı; varsa malzemenin birlikte kullanılacağı diğer cihazlar/elemanlar ile uyumlu çalışması isteğine de yer verilmelidir.

f) Teknik şartnamede sayılar ile ifade edilen teknik kıstaslara ayrıcalık verilebilir. Bu ayrıcalıklar; "en az", "en çok" veya "+/-" şeklinde, o özelliğin gerektirdiği hassasiyeti sağlayacak miktar tespit edilerek verilmelidir.

g) Teknik şartnamelerde ölçü birimleri Uluslararası Ölçü Birimleri Sistemine uygun şekilde kullanılmalıdır.

h) Teknik şartnamede istenilen özellikler maddeler halinde numaralandırılarak veya tablo halinde belirtilmelidir.

i) Varsa; temin edilecek araç, malzeme ve teçhizat ile birlikte istenecek yedek parça ve sarf malzemesi, test ve ölçümleme cihazı, bakım set ve avadanlığı, doküman (kullanma kılavuzu, yedek parça kataloğu, bakım talimatı, vb.) ile ilgili hususlar teknik şartnameye dâhil edilmeli, bu tür malzeme, cihaz ve dokümanın miktarı belirtilmelidir.

j) Çevre şartlarından etkilenebilecek malzeme için (elektronik, optik ve elektro optik cihazlar, araç, teçhizat vb.) çevre şartları ile ilgili istekler bunların hangi şartlarda muayene edileceği hususu ile birlikte teknik şartnamelere yazılmalıdır. Çevre ile ilgili istekler; malzemenin kullanım yerine göre, sıcaklık, basınç, rutubet, buz, kar, yağmur, rüzgar, su ve tuz serpintisi, şok ve ivme, titreşim, gürültü, toz, kum, mikroorganizma, radyasyon, elektrik, manyetik ve elektromanyetik etkiler, kimyevi maddeler vb. çevre koşullarından etkilenmeleri gibi isteklerden kullanım yerinde maruz kalabileceği çevre şartlarını kapsar. 

k) Temin edilecek malzeme ve/veya sistemi kullanacak personele verilmesi gerekli olabilecek teknik içerikli eğitimler ile ilgili hükümler teknik şartnamede belirlendiği şekilde ihale dokümanında belirtilmelidir.

l) Gerekli ise kalite güvence sistemi belgesi ve ürün kalite belgesi hususları belirtilmelidir.

m) Cihaz alımlarında en az iki yıl garanti şartı konulmalıdır. İki yıldan fazla garanti istenildiği takdirde ayrıca bildirilmelidir. Gerekli ise cihazlarla ilgili kaç yıl süreyle yedek parça garantisi istenildiği belirtilmelidir.

 

3.2. Avans/Ön Ödeme Kullanımlarında Uyulacak Kurallar

a) Avans kullanımı istisnai bir durum olup, sadece acil ve temininde güçlük çekilen ürün ve hizmetler için kullanılabilir. Zorunlu durumlarda BAP Bilgi Sistemi üzerinden oluşturulacak avans talebi başvurularında bu husus belirtilmelidir. Harcama talebi BAP Bilgi Sistemi üzerinde oluşturularak, ıslak imzalı olarak BAP Birime teslim edilir.

b) Avans talebi, BAP Birimi tarafından kabul edilerek, ilgili banka hesabına yatırılmadan önce herhangi bir harcama yapılmamalıdır.

c) Avans talep edilirken, avans tutarının hesabına yatırılması istenen proje ekibindeki araştırmacı ve ilgili araştırmacının banka bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir.

d) Bir projeden açılan avans/ön ödeme kapatılmadan yeni avans verilemez.

e) Avanslar hangi iş için verilmişse sadece o iş için kullanılır.

f) Alınan avans yürütücünün/araştırmacının hesabına yatırıldıktan sonra 50 gün içerisinde kapatılmalıdır. Ancak, söz konusu mal, malzeme ve hizmetin eksiksiz olarak alınması ve fatura düzenlenmiş olması durumunda, açık bulunan avansın fatura tarihini takip eden en geç üç iş günü içerisinde kapatılması zorunludur. Alınan en son fatura tarihi dikkate alınır. Bu sürelerin aşılması durumunda Sayıştay Başkanlığı uzmanlarının denetimlerinde kamu kaynağının haksız yere alıkonularak kullanılması olarak değerlendirilmekte ve kamu zararının tazminine yönelik zimmet çıkartılabilmektedir. Yürütücü ve araştırmacıların bu tür bir yaptırıma maruz kalmamaları için bu hususa özen gösterilmesi gerekir.

g) Avans kapsamında alınacak faturalarda, "Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Numarası ile Pamukkale Vergi Dairesi ve vergi numarası 7210416539 belirtilmelidir.

h) Avans kapatılırken, faturaların asıllarının ibraz edilmesi yasal zorunluluktur. Faturaların asıllarının kaybedilmesi veya asıllarına ulaşılamadığı takdirde, noter onaylı suretleri teslim edilmelidir.

i) Avans dilekçesinde istenilen malzemelere ait miktar ve tutarlar ile alınan faturalardaki miktar ve tutarlar aynı olmalıdır.

j) Hizmet kalemleri için avans çekildiği takdirde, fatura ya da faturalarla birlikte hizmet alımının tam ve istenilen şekilde eksiksiz alındığını belirten bir raporun proje yürütücüsü tarafından yazılarak ıslak imzalı olarak BAP Birime teslim edilmesi zorunludur.

k) 2.000.-TL ve üzeri hizmet alımlarında 117 no.lu KDV Genel Tebliği uyarınca KDV tevkifatı yapılması zorunludur. KDV tevkifatı uygulanması gereken faturalarda tevkif edilen tutar proje yürütücüsü tarafından Halk Bankası, PAÜ Şubesi, TR49 0001 2001 4630 0006 0000 82 numaralı hesaba yatırılmalıdır. Bu işlemler faturanın ait olduğu ayın 18. gününe kadar yapılmalıdır.

l) Hizmet alımlarında, kendisinden hizmet alınan ve vergi mükellefi olmayan şahıslara ödeme yapılması halinde aşağıdaki hususlara uyulmalıdır;

    (a)BAP Bilgi Sisteminde bulunan formlar menüsünden temin edilecek harcama pusulası hazırlanmalıdır.

    (b)Harcama belgesi üzerinde gelir vergisi (%15) tutarı kesintisi yapılarak ödendiği gösterilmelidir. Kesinti yapılan söz konusu vergi Halk Bankası, PAÜ Şubesi, TR49 0001 2001 4630 0006 0000 82 numaralı hesaba yatırılmalıdır. Dekontta, alıcı adı PAÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, açıklama; harcama pusulası gelir vergisi kesintisi-proje numarası ibareleri belirtilmelidir.

    (c)Harcama Pusulası ve bankadan alınan dekont BAP Birimine teslim edilmelidir.

 m) Avans kullanılmak suretiyle alınan mal veya malzemenin temininden sonra malzemeler faturası ile birlikte BAP Birimi ayniyat deposuna muayene ve taşınır işlemleri için teslim edilir. İlgili birimden alınan muayene ve taşınır işlem fişi belgeleriyle avans kapatma işlemi için BAP Birimine başvurulur.

n) Avansın ivedi ihtiyaçlar için verildiği göz önünde bulundurularak, olağanüstü durumlar dışında alım işine, avansın verildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde başlanılması ve varsa avans artığının son harcama tarihini takip eden üç iş günü içerisinde iade edilmesi gerekmektedir.

 

3.3. Anketör Çalıştırılması ve Yapılacak Ödeme İşlemleri İle İlgili Hususlar:

a) 2019 Yılı E Cetveli 42. Madde dikkate alınır. Her gün için ödenecek ücretin bir günlük brüt tutarı, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen bir günlük brüt asgari ücret tutarını geçemez. Bir mali yıl içerisinde aynı kişiye aynı kurum bütçesinden en fazla üç ay için ödeme yapılabilir. 

b) Bir anketör bir iş gününde en fazla beş saat çalışabilir.

c) Haftada beş gün, hafta sonu ve tatil günleri hariç Üniversitede kadrolu olmayan ve maaş almayanlar çalıştırılabilir.

d) Harcama pusulası hazırlanmalıdır.

e) Bu ödemelerde projeye tahsis edilen toplam ödenekten ödenecek brüt tutar üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. Maddesine göre %15 Gelir Vergisi kesildikten sonra kalan net tutar ödenir.

f) Hizmet alınan şahsın öğrenci belgesi ve kimlik fotokopisi eklenmelidir.

g) Aylık Anketör Çalışma Çizelgesi hazırlanmalıdır.

 

3.4. Projeler Kapsamında Yabancı Dilden Tercüme Giderlerinin Karşılanması:

Projeler kapsamında ihtiyaç duyulan çevirilerin proje ekibindeki araştırmacılar tarafından yapılması beklenir. Ancak eski dillerde yazılmış, akademik literatürde yaygın kullanılmayan veya özel eğitim gerektiren yazım diline sahip belge veya eserler için BAP Komisyonu tarafından uygun görülmesi durumunda destek sağlanabilir.

 

3.5. Yasak Fiil veya Davranışlar

4734 sayılı Kanun'un 17. Maddesi gereği ihalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.          

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak/teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.           

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak/bunlara teşebbüs etmek.           

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan/dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.           

e) 4734 sayılı Kanun'un 11. Maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

f) Yukarıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kanun'un 4. kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

 

 

4. Genel Hüküm ve Yaptırımlar

a) Projeler için BAP tarafından sağlanan makine, teçhizat ve donanımların mülkiyeti proje yürütücüsünün kadrosunun bulunduğu birime aittir.

b) BİPDEP ve 2017-2018/ADEP dışında kalan diğer tüm proje türlerinden sağlanan makine-teçhizatlar, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır.

c) BİPDEP ve 2017-2018/ADEP'den sağlanan makine ve teçhizatlar proje başlangıç tarihinden itibaren beş yıl süre ile proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır.

d) Makine, teçhizat ve donanımların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur.

e) BİPDEP ve 2017-2018/ADEP için beş yıl sürenin dolmasına takiben, diğer proje türlerinin tamamlanmasına takiben projelere ait özellik arz eden makine ve teçhizatlar gerekli görüldüğü hallerde ihtiyaç duyan Üniversite araştırmacılarının kullanımına açıktır.

f) Komisyon, projenin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın, makine ve teçhizatların ortak bir alanda kullanıma sunulmalarına, başka projelerde kullanılmak üzere geri alınmalarına veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

g) Bu Usul ve Esasların, Senato'da onaylandığı tarihten önce desteklenmesine karar verilen ve proje sözleşmesi yapılmış olan projeler için, sonradan yürürlüğe giren bu hükümler ve alınacak Komisyon Kararları taraflar yönünden bağlayıcı olacaktır. Bu değişiklikler, sözleşme imzalanan ve imzalanacak taraflarca kabul edilmiş sayılır.

h) Yukarıda belirtilmeyen hususlarda Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Yönergesi hükümleri uygulanır ve yine yukarıda belirtilmeyen hususlarda BAP Komisyonu karar almaya ve uygulamaya yetkilidir.

 

 

Kabul Edildiği/Değişiklik Yapıldığı Senato Toplantısının

Tarihi

Sayısı

23/2/2018

03/02

20/4/2018

07/07

1/3/2019

04/04

22/3/2019

05/23

21/02/2020

03/20

05/02/2021

03/03

19/03/2021

06/3

08/12/2021

20/3

 

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__