Önemli Duyuru Detay
BAP USUL VE ESASLARI DEĞİŞİKLİĞİ Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 05-04-2020 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 23-03-2020 Ekleyen Memur Fatma SÜLEÇ
Duyuru Detayı

T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

1.Genel Usul ve Esaslar

1.1.Başvuru Tarihleri

a)Bilim İnsanı Performans Destek Projesi (BİPDEP) haricindeki diğer tüm proje türlerine, herhangi bir takvime bağlı kalınmaksızın başvuru yapılabilir.

b)İlgili yıl için Bilim İnsanı Performans Destek Projesi (BİPDEP) başvuru tarihleri BAP Komisyonu tarafından belirlenir ve duyurulur.

 

1.2.Başvuru Süreci ve Değerlendirme

a)Proje başvurusu yapmak için, proje yürütücülerinin ve proje ekibinde yer alan Üniversitemiz mensubu araştırmacıların, BAP Bilgi Sistemi bilgilerinin güncel olması şarttır. Başvuru formunda proje önerisine ilişkin genel bilgi, amaç, özgün değer, literatür özeti, yaygın etki/katma değer, yöntem, çalışma takvimi ve talep edilen bütçenin gerekçesi yazılmalıdır.

b) Lisansüstü Tez Projesi önerileri ıslak imzalı şekilde ilk olarak ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne teslim edilir. Uzmanlık Tez Proje önerileri ıslak imzalı şekilde ilk olarak ilgili Fakülte Dekanlığına teslim edilir.

c) Kurumsal Altyapı Projesi önerileri, ilk olarak proje yürütücüsünün bağlı olduğu akademik birime teslim edilir. İlgili birimin proje önerisiyle ilgili görüşü, yönetim kurulunda karara bağlanır. Proje önerisi, birim yönetim kurulu kararıyla birlikte, ıslak imzalı olarak BAP Birimine teslim edilir.

d) Islak imzalı olarak BAP Birimine gelen proje önerileri, proje türlerine göre sırasıyla projenin kapsadığı alanda uzmanlığı bulunan hakem/ler ve komisyon üyesi bir raportör tarafından değerlendirilir; BAP Komisyonu Toplantısı gündemine alınır, hakem ve raportör görüşleri de dikkate alınarak, nihai karar BAP Komisyonu tarafından verilir. Tez projesi önerileri ve Kurumsal Altyapı Projesi önerileri dışında kalan diğer proje türlerine ait öneriler doğrudan ıslak imzalı olarak BAP Birimine teslim edilir.

e) Islak imzalı olarak BAP Birimine gelen proje önerileri için, BAP Birimi/hakem/raportör ve Komisyon tarafından düzeltme talep edilirse, öneri gerekli düzeltmelerin yapılması için BAP Bilgi Sistemi üzerinden yürütücüye iade edilir. Yürütücünün gerekli düzeltmeleri tamamlayarak revize edilmiş proje önerisini iki ay içerisinde BAP Birimine ıslak imzalı olarak teslim etmesi gerekir. İki ay içerisinde BAP Birimine ıslak imzalı olarak teslim edilmeyen proje önerilerin süreci, BAP Birimi tarafından sonlandırılır.

 

1.3.Proje Türleri

a)Tez Projesi

Yüksek Lisans                              

Doktora                                        

Diş Hekimliği/Tıpta Uzmanlık    

b)Başlangıç Seviyesi Projesi            

c)Hızlı Destek Projesi           

d)Kurumsal Altyapı Projesi

e)Kurumsal Destek Projesi

Bilim İnsanı Performans Destek Projesi (BİPDEP)

Kongre Katılım Projesi (KKP)

f)Lisans Öğrencisi AR-GE Destek Projesi

1.4.Bütçe Tertibi

a) Bütçe tertibinde yer verilen her bir kalem için detaylı gerekçe yazılması zorunludur. Proje önerisi bütçe tertibinde bilimsel içeriği olmayan taleplere yer verilemez.

b)Kitap alımları için üst limit bulunmaz. Alınan kitaplar, Pamukkale Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı envanterine yürütücü tarafından demirbaş olarak kaydettirildikten sonra, proje bitiş tarihine kadar Kütüphane tarafından yürütücüye ödünç verilebilir.

c) Fotokopi çekimi talepleri, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu kapsamdaki taleplerin üst limiti 1.000.-TL’dir. Tez/proje çoğaltma ve ciltleme için fotokopi çekimi talebi yapılamaz.

d) Siyah renk muadil toner alımı taleplerine en fazla iki adet, renkli toner alımı taleplerine en fazla bir takım olarak yer verilebilir.

e) A4 kâğıdı alımı taleplerine en fazla bir kutu olarak yer verilebilir.

f)Araç kiralama talebi proje önerisine teklif/proforma fatura eklenmesi zorunludur. BAP Komisyonu, BAP Biriminin araç kiralama için yaptığı periyodik fiyat araştırmasına göre belirlenen rayiç bedel üzerinden bütçe tertibini düzenleyebilir.

g)Bilişim ürünü içerikli; yazıcı, fotoğraf makinesi, projeksiyon cihazı, tripot, ses kayıt cihazı vb. gibi demirbaş talepleri, BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Bu kapsamdaki taleplerin üst limiti yazıcı için 1.500.-TL olmak üzere, toplam 5.000.-TL’dir. Birbirine benzer nitelikli bilişim ürünlerinden yalnızca biri talep edilebilir.

h)Makine, teçhizat, demirbaş ve bilgisayar ek donanımları için aynı türden talep ve alım 5 yıl içerisinde tekrar yapılamaz. Aynı anda yürümekte olan projeler için bellekler bu kapsama dâhil değildir.

i)Tez projeleri ve Lisans Öğrencisi AR-GE Destek Projesi önerileri bütçe tertibinde bilgisayar talebi yer alamaz.

j)Akademik birimler tarafından temin edilen ve proje ile ilgisi olmayan kırtasiye malzemeleri için talep yapılamaz. Bunlar dışındaki kırtasiye malzemesi talepleri BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu kapsamdaki taleplerin üst limiti 500.-TL’dir.

k) Yolluk desteği verilen projelerde, bilimsel etkinliğe katılım ve/veya projenin tamamlanabilmesi amacıyla yapılacak diğer seyahatler için bütçe tertibinde yer verilen yolluk talepleri BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Tez projeleri ve Başlangıç Seviyesi Projeleri için yolluk kalemi üst limiti 4.000.-TL’dir.

l)Tez projesi önerilerinde, Üniversitemiz bünyesinde verilen ve yalnızca öğrencinin katıldığı eğitim amaçlı seminer, kurs vb. talepler yer alabilir. Bu türdeki taleplerin üst limiti 1.000.-TL'dir. Bu limit yolluk kalemi üst limiti 4.000.-TL’ye dâhildir.

m)Hızlı Destek Projesi ve Lisans Öğrencisi AR-GE Destek Projesi, bütçe tertibinde yalnızca hizmet alımı, tüketime yönelik mal ve malzeme alımı ve menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri taleplerine yer verilir. Hızlı Destek Projesi menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri talebi olarak yalnızca kitap alımı taleplerine yer verilir.

n)Yukarıdaki limitleri aşan ve projenin tamamlanabilmesi için ihtiyaç olduğu gerekçelendirilen talepler, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

o)Yukarıdaki kapsam ve limitler Kurumsal Altyapı Projesi önerileri için geçerli değildir.

 

Bütçe Kodları ve Tanımları

830.03.02:Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı

830.03.03:Yolluklar

830.03.05: Hizmet Alımları

830.03.07:Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

630.06.01.Mamul Mal Alımı

 

p) Proje önerileri bütçe tertibinde; birim başına 5.000.-TL ve üzerinde yer verilen hizmet alımı ve mal-malzeme alımı talepleri için proje önerisine proforma fatura eklenmesi zorunludur.

 

1.5.Satın Alma İşlemleri

a)BAP tarafından desteklenen tüm projelerde ilk olarak satın alma talebinin yapılması zorunludur.

b)Satın alma talepleri, proje bitiş tarihine bir ay kalana kadar yapılabilir.

c)BAP satın alma süreci takip edilmeksizin, harcamanın yapılıp faturanın BAP’a getirildiği durumlarda herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu şekilde işlem yapan yürütücülerin devam eden projeleri için, BAP Komisyonu, Yönerge hükümlerine göre yaptırım kararı uygulayabilir.

d)BAP tarafından desteklenmesine karar verilmiş projelerin bütçe tertibinde, hizmet alımı ve/veya tüketime yönelik mal ve malzeme alımı kalemi olarak tanımlanmış, proje yürütülürken ortaya çıkan ihtiyaçlar detaylandırıldıktan sonra satın alma süreci başlatılabilir.

 

1.6.Bütçe Kalemleri Arası Aktarım ve Ek Malzeme Talepleri

a)BAP tarafından desteklenmesine karar verilmiş projelerin bütçe tertibinde yer almayan, ancak proje yürütülürken ortaya çıkan ihtiyaçlar için, proje yürütücüsü ilgili projeden ek malzeme talebinde bulunabilir.

b)Ek malzeme talebi yapılacak harcama kaleminde bütçe bulunmaması durumunda, bütçe kalemleri arası aktarım talebi de yapılmalıdır.

c)Bütçe kalemleri arası aktarım ve ek malzeme talepleri, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yolluklar kalemine diğer kalemlerden aktarım yapılamaz.

d)Bütçe kalemleri arası aktarım ve ek malzeme talepleri, proje bitiş tarihine iki ay kalana kadar yapılabilir.

 

1.7.Yolluk İşlemleri

BAP tarafından desteklenen proje sonuçlarının paylaşımına yönelik bilimsel etkinliğe katılım ve/veya projenin tamamlanabilmesi amacıyla yapılacak diğer seyahatler için;

a)Her bir seyahat için, seyahat tarihinden önce, ilgili akademik birim görevlendirme süreci dikkate alınarak, BAP Bilgi Sistemi üzerinden ilgili projeden “Yolluk Talebi” yapılması zorunludur. Bilimsel etkinlik veya diğer akademik faaliyet öncesinde sistem üzerinden talebi yapılmayan, BAP tarafından incelenip onaylanmayan, ancak seyahat dönüşünde talep edilen yolluk/yevmiye ödemeleri yapılmaz ve bu yönde gelen talepler dikkate alınmaz.

b)Bilimsel etkinliklere katılımlarda etkinlik tarihinden bir gün öncesi, bir gün sonrası olmak üzere en fazla beş günlük yolluk yevmiye ödenir. Diğer akademik faaliyetler için yapılacak yolluk taleplerinde farklı yer olmak üzere bir seferde en fazla beş gün yolluk yevmiye ödenir.

c)Pamukkale Üniversitesi mensubu birden fazla araştırmacının yer aldığı bildiriler için yalnızca bir araştırmacı bilimsel etkinlik desteğinden yararlanır.

d)Yolluk bütçesi, tez projelerinde yalnızca araştırmacı tez öğrencisi tarafından, Başlangıç Seviyesi Projeleri’nde ise yalnızca yürütücü tarafından kullanılır.

e) Tüm proje türleri kapsamında gerçekleştirilmek istenen bildirisiz “Bilimsel Etkinliğe Katılım” için talepte bulunulamaz.

f)Bilimsel etkinliğe katılım için başvuru yapılırken, bildiri özeti ve kabul mektubu başvuruya eklenmelidir. Katılım sonrasında, yapılan sunum ve varsa bildiriler kitabında basılmış tam metin bildiri veya bildiri özeti BAP Bilgi Sistemi üzerinden proje yayınlarına eklenmelidir.

g)BİPDEP kapsamında talep edilen eğitim, seminer, kurs vb. etkinlikler için ilgili ana bilim dalının detaylandırılmış gerekçeli Kurul Kararı başvuruya eklenerek BAP Birimine teslim edilmelidir. Bu tür talepler, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

 h)Yurtiçi seyahatler için uçak faturası ödenmez. Yurtiçi seyahatlerde ulaşım için Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ilgili yıl Rayiç Tablosu üzerinden ödeme yapılır.

i)Yurtdışı seyahatlerde uçak biletinin yanı sıra yalnızca Denizli-Çardak Hava Limanı için gidiş-geliş toplu taşıma rayiç bedeli üzerinden taksi-dolmuş veya otobüs ulaşım giderleri ödenir. Yurtdışı seyahatlerde uçak bileti olarak e-bilet ve boarding pass verilmesi zorunludur.

 

1.8.Kitap Alımları

BAP tarafından desteklenen projelerden alınan kitaplara ilişkin olarak;

a)Proje kapsamında alınmış, yürütücünün kadrosunun bulunduğu birime demirbaş olarak kaydedilmiş kitaplar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na teslim edilmeden proje sonuçlandırılmaz.

b)Sonuçlandırılması BAP Komisyonu tarafından uygun görülmüş projelerden alınan kitapların, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na bir ay içerisinde teslim işlemini gerçekleştirmeyen yürütücülerin tüm projelerinde işlem yetkileri kaldırılır.

c)Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı envanterine alınan kitaplar, BİPDEP için üç yıl süreli, diğer projeler için proje süresi boyunca yürütücüye ödünç verilebilir.

 

1.9.Ek Süre ve Süre Dondurma Talepleri

a)Süresi sona ermiş ve proje sözleşmesinde belirlenen tarihte sonuçlandırılmamış projeler için ek süre ve süre dondurma talebi yapılamaz.

b)Süresi sona ermemiş projeler için ek süre/süre dondurma talepleri, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

c)Ek süre/süre dondurma talepleri, proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihine bir ay kalana kadar yapılabilir.

d)Proje süresinin dondurulması talebinin yapıldığı sırada yürütücü tarafından projenin tekrar aktif hale getirilmesi istenen tarih belirtilmemiş ise proje süresinin tekrar aktif hale getirilmesi, yürütücünün talebi ve Komisyon kararı ile yapılır.

e)BİPDEP ve KKP için ek süre talebi ve Lisans Öğrencisi AR-GE Destek Projesi için süre dondurma talebi yapılamaz.

 

1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları

a) Gelişme ve sonuç raporları, BAP Bilgi Sistemi üzerinde hazırlanmalı ve ıslak imzalı olarak BAP Birimine teslim edilmelidir. Lisans Öğrencisi AR-GE Destek Projeleri için gelişme raporu sunulmaz.

b) Gelişme ve sonuç raporları, proje türlerine göre sırasıyla projenin kapsadığı alanda uzmanlığı bulunan hakem/ler ve komisyon üyesi bir raportör tarafından değerlendirilir; BAP Komisyon Toplantısı gündemine alınır, hakem ve raportör görüşleri de dikkate alınarak, nihai karar BAP Komisyonu tarafından verilir.

c)Gelişme ve sonuç raporu gecikmelerinde, yürütücünün BAP Bilgi Sistemi üzerinden yapılan tüm işlemler için yetkileri kısıtlanır ve gecikmeye konu rapor işlemleri tamamlanmadan kısıtlar kaldırılmaz.

d)Gelişme veya sonuç raporlarının Komisyon tarafından reddedilmesi durumunda, yürütücünün işlem yetkileri, ilgili proje için kısıtlanır; diğer devam eden projeleri için herhangi bir kısıtlamaya gidilmez.

e)Gelişmeve sonuç raporları için, BAP Birimi/hakem/raportör ve Komisyon tarafından düzeltme istenebilir. İstenen düzeltmelerin bir ay içerisinde yapılmaması halinde yürütücünün devam eden tüm projelerinde işlem yetkileri kısıtlanır.

 

1.11.Yayın Şartları

2018 yılından itibaren desteklenmesine karar verilen projelere ilişkin yayın koşulları şöyledir;

a) Yüksek Lisans Tez Projelerinden, tez savunma tarihini takiben iki yıl içerisinde; tez çalışmasından üretilmiş, tez öğrencisi ve yürütücünün yazar olarak yer aldığı, en az ULAKBİM-TR-Dizin kapsamında bir dergide en az tam metin bir makale yayınlanmalıdır.

b) Diş Hekimliği/Tıpta Uzmanlık ve Doktora Tez Projelerinden, tez savunma tarihini takiben iki yıl içerisinde; tez çalışmasından üretilmiş, tez öğrencisi ve yürütücünün yazar olarak yer aldığı, uluslararası indeksler (SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI, ESCI, ERIC, SCOPUS) kapsamında taranan bir dergide en az tam metin bir makale yayınlanmalıdır.

c) Başlangıç Seviye Projelerinde, sonuç raporu teslim edilme aşamasında en az tam metin bir makalenin uluslararası indeksler (SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI, ESCI, ERIC, SCOPUS) kapsamında taranan bir dergide yayına dönüştürülme sürecinin başlatıldığına ilişkin belgenin BAP Bilgi Sistemine yüklenmesi gereklidir. Bu koşul yerine getirilmediği sürece, proje sonuçlandırma süreci başlatılmaz.

d) Hızlı Destek Projeleri’nden, uluslararası indeksler (SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI, ESCI, ERIC, SCOPUS) kapsamında taranan bir dergide en az tam metin bir makale yayınlanmalıdır. Bu şart yerine getirilmediği takdirde yürütücüye, aynı türden yeni bir proje önerisi için destek verilmez.

e) Kurumsal Altyapı Projeleri’nden, uluslararası indeksler kapsamında taranan bir dergide en az bir makale yayın ve/veya kongre bildirisi sunulması beklenir. Lisans Öğrencisi AR-GE Destek Projesi için yayın zorunluluğu yoktur; fakat proje sonuçlarının en az bir bilimsel etkinlikte sunulması beklenir. 

f) Proje kapsamında gerçekleştirilmiş her türlü yayın, BAP Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak BAP onayına sunulur. Yayının PAÜ-BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair; “Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından … proje numarası ile desteklemiştir. (“This study was supported by Scientific Research Coordination Unit of Pamukkale University under the project number ….”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir bilgilendirme bulunmalıdır. Makalelerin yayınlandıkları dergide tam künye (yıl, cilt, sayı, sayfa no) ile basılmış olması ve DOI numarası almış olması zorunludur. Bu şartı yerine getirmeyen yayınlar kabul edilmez.

g) Yurt dışındaki bilimsel etkinliklerle ilgili olarak; çalışmaların Türkçe olarak sunulduğu Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Sanatı, Türkoloji vb. disiplinlerine ait Türk Dünyası veya başka ülkelerde yapılan kongrelere destek verilir. Bunun dışında kalan disiplinler için kongre dilinin yabancı dil olması zorunludur.

h) Bir yayın, sadece bir projenin yayın şartının sağlaması amacıyla kullanılır. Bilim İnsanı Performans Destek Projesi (BİPDEP) ve Kongre Katılım Projesi (KKP) destekleri yayınları ve yayın kıstasları için ibraz edilen yayınlar bu kapsama dâhil değildir.

 

1.12.Genel Usul ve Esaslara İlişkin Diğer Hükümler

Devam eden projelerin, proje ekibinde yer alan araştırmacılar için “ilişik kesme işlemleri” kapsamında “ilişiği yoktur” imzası verilmez. İlgili projenin sonuçlanmasına takiben “ilişiği yoktur” imzası verilir.

 

 

 

 

 

 

 

2.Proje Türlerine İlişkin Usul ve Esaslar

2.1. Tez Projesi

Başvuru Koşulları:

a)Başvuru, tez konusunun ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından kabulünden sonra yapılabilir.

b)Yeni bir öneri sunulabilmesi için,  1.Genel Usul ve Esaslar, 1.11. Yayın Şartları başlığı altında yer alan ilgili hükümlerin yerine getirilmiş olması gerekir.

c)ÖYP’li öğrencilerin tezleri için, ÖYP bütçeleri kullanıldıktan sonra, ilgili proje bütçesi üst limiti ile ÖYP bütçesi arasındaki fark kadar bütçe tertibi yapılmış tez proje önerisi sunulabilir.

 

Proje Ekibi:

Tez danışmanı, yürütücüdür. Tez öğrencisi, araştırmacıdır. Varsa ikinci danışman da araştırmacı olarak proje ekibinde yer alabilir. Bir anabilim/anasanat dalından yalnızca bir bilim insanı proje ekibinde yer alabilir. Bir bilim insanı eş zamanlı en fazla iki tez projesinde araştırmacı olarak yer alabilir. Tez öğrencisi dışında, araştırma görevlileri proje ekibinde yer alamaz. Tez danışmanı ve varsa ikinci danışmanın atandığına dair ilgili akademik birim yönetim kurulu kararının BAP Bilgi Sistemine yüklenmesi zorunludur.

 

Bütçe Tertibi:

1.Genel Usul ve Esaslar, 1.4. numaralı maddesine göre yapılır.

 

Değerlendirme:

a)Lisansüstü Tez Proje önerileri ıslak imzalı şekilde ilk olarak ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne teslim edilir. Uzmanlık Tez Proje önerileri ıslak imzalı şekilde ilk olarak ilgili Fakülte Dekanlığına teslim edilir.

b)Fakülte/Enstitü, bir ay içerisinde hakem değerlendirmesi yapılan proje önerisini, BAP Birimine ulaştırır. BAP Birimi bundan sonraki süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2.Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütür. 

c)Fakülte/Enstitüden gelen projeler için, desteklenmemesi yönünde hakem değerlendirmesi yapılmış ve yönetim kurulu kararı alınmış ise 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2. Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümleri yürütülmez, projenin BAP Bilgi Sistemi üzerindeki süreci sonlandırılarak, yürütücüye resmi yazı ile tebliğ edilir.

 

Sonuç Raporu:

a)Savunması Yapılmış, Jüri Onayından Geçmiş Projeler için Sonuç Raporu Süreci:

(1) Savunması yapılmış, jüri onayından geçmiş tez projesi sonuç raporları; tezin kabul edildiğine dair “Tez Kabul ve Onay Sayfası”ndaki imzalar eksiksiz olarak ve BAP Birimi proje sonuçlandırma formatına uygun şekilde yazılarak, tek dosya halinde “pdf” formatında BAP Bilgi Sistemine "Dosya Seçip Yükleyerek => Dosya Ekle" seçeneği kullanılarak yüklenir.

(2) Yüklenen rapor için “İşlemler => Onayla ve Gönder” işleminin yapılması zorunludur.

(3)Rapor hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra “İşlemler => Raporu Görüntüle” işlemi yapılarak çıktısı alınan “Sonuç Raporu” sayfası ıslak imzalı olarak BAP Birimine teslim edilir. (Yalnızca ıslak imzalı sayfanın teslim edilmesi yeterlidir. “Dosya Ekle” seçeneği kullanılarak yüklenen tez sonuç raporunun çıktısının alınmasına gerek yoktur.)

(4) Teslim alınan sonuç raporu için BAP Birimi teknik incelemelerini yaptıktan sonra, rapor BAP Komisyon toplantısı gündemine alınır, nihai karar BAP Komisyonu tarafından verilir.

 

 

b)Savunması Yapılmamış, Jüri Onayından Geçmemiş Ancak Proje Süresi Biten Projeler İçinSonuç Raporu Süreci:

(1)Savunması yapılmamış, jüri onayından geçmemiş ancak proje süresi sona eren tez projesi sonuç raporları; ilgili akademik birim tez yazma kuralları ve BAP Birimi proje sonuçlandırma formatına uygun şekilde yazılarak, tek dosya halinde “pdf” formatında BAP Bilgi Sistemine "Dosya Seçip Yükleyerek => Dosya Ekle" seçeneği kullanılarak yüklenir.

(2) Yüklenen rapor için “İşlemler => Onayla ve Gönder” işleminin yapılması zorunludur.

(3)Rapor hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra “İşlemler => Raporu Görüntüle” işlemi yapılarak çıktısı alınan ıslak imzalı “Sonuç Raporu” sayfası ve proje yürütücüsünün, tez öğrencisinin tezini ne zaman savunacağını beyan eden dilekçesi, lisansüstü tez projelerinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne, Diş Hekimliği/Tıpta Uzmanlık tez projelerinde BAP Birimine teslim edilir.

(4)İlgili enstitü tarafından yaptırılan hakem değerlendirmesi ve rapora ilişkin alınan yönetim kurulu kararı enstitü tarafından BAP Birimine ulaştırılır. Diş Hekimliği/Tıpta Uzmanlık tez projesi sonuç raporları için hakem değerlendirmesi BAP Birimi tarafından yaptırılır.

(5) Teslim alınan savunması yapılmamış, jüri onayından geçmemiş, süresi biten tez projesi sonuç raporları, proje yürütücüsünün tez öğrencisinin tezini ne zaman savunacağını beyan eden dilekçesine istinaden, dilekçe belirtilen tarihi kadar rapor BAP Bilgi Sistemi üzerinde “Sonuç raporu BAP tarafından inceleniyor. (D12)” durumunda bekletilir. Bu süre zarfında proje için sonuç raporu ve yayın yükleme işlemleri dışında hiçbir işlem yapılamaz, kalan bütçesi varsa kullanılamaz. Dilekçede belirtilen tarihten sonra savunması yapılmış, jüri onayından geçmiş tez projesi sonuç raporu, BAP Bilgi Sistemine tekrar yüklenmesi için sistem üzerinden yürütücüye iade edilir. İade edilen sonuç raporu için beş iş günü içerisinde, “Savunması Yapılmış, Jüri Onayından Geçmiş Projeler için Sonuç Raporu Süreci” başlığı altında yer alan işlemler yapılmalıdır.

(6) Beş iş günü içerisinde “Savunması Yapılmış, Jüri Onayından Geçmiş Projeler için Sonuç Raporu Süreci” başlığı altında yer alan işlemlerin yapılmaması halinde, yürütücünün devam eden tüm projelerinde işlem yetkileri kısıtlanır. 

(7) Teslim alınan sonuç raporu için BAP Birimi teknik incelemelerini yaptıktan sonra, rapor BAP Komisyon toplantısı gündemine alınır, nihai karar BAP Komisyonu tarafından verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Başlangıç Seviyesi Projesi

Başvuru Koşulları:

a) Yayın koşulu, Genel Usul ve Esaslar, 1.11. numaralı maddede belirlendiği gibidir.

b) Üniversitemizde görev yapan ve doktora veya diş hekimliği/tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan bilim insanları, mezun oldukları tarihten itibaren beş yıl içerisinde başvuru yapabilir.

c) Doktora veya diş hekimliği/tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış, Üniversitemizde göreve yeni başlayan bilim insanları, göreve başladıkları tarihten itibaren beş yıl içerisinde başvuru yapabilirler.

d) Bir yürütücü en fazla bir kez yararlanabilir. Kurumsal Altyapı Projesi ve BİPDEP/KKP dışında kalan diğer proje türlerinden birinde daha önce yürütücü olan bilim insanları, bu proje türü için başvuru yapamaz.

e) Bir yürütücü, desteklenen Başlangıç Seviyesi Projesinin birinci gelişme raporu BAP Komisyonu tarafından kabul edilmeden diğer proje türleri için öneride bulunamaz.

 

Proje Ekibi:

Bir anabilim/anasanat dalından yalnızca bir bilim insanı proje ekibinde yer alabilir, bir bilim insanı eş zamanlı en fazla iki projede araştırmacı olarak yer alabilir.

 

Bütçe Tertibi:

a) Genel Usul ve Esaslar 1.4. numaralı maddesine göre yapılır.

b) Bütçe tertibinde yolluk desteğine yer verilen projelerin yolluk bütçesi yalnızca yürütücü tarafından kullanılır.

 

Değerlendirme:

Değerlendirme süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2. Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütülür.

 

Sonuç Raporu:

Sonuç raporu süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları başlığı altında yer alan ilgili hükümlere göre yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Hızlı Destek Projesi

Başvuru Koşulları:

a)Proje süresi, ek süre dâhil en çok 12 aydır. 12 aydan az süreli olarak önerilen ve BAP Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun görülen projelere, yürütücünün detaylı gerekçesini içeren talebi üzerine ek süre verilebilir. Ek süre talepleri, BAP Komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanır.

b)Yeni bir öneri sunulabilmesi için; Genel Usul ve Esaslar, 1.11.Yayın Koşulu başlığı altındaki hükümlerin yerine getirilmiş olması gerekir.

 

Proje Ekibi:

Proje önerisini yapan yürütücü ve araştırmacılardan oluşur. Bir bilim insanı, en fazla iki projede eş zamanlı olarak yürütücü/araştırmacı olarak yer alabilir. Bir anabilim/anasanat dalından yalnızca bir bilim insanı proje ekibinde yer alabilir.

 

Bütçe Tertibi:

a)Genel Usul ve Esaslar 1.4. numaralı maddesine göre yapılır.

b)Bütçe tertibinde yalnızca hizmet alımı, tüketime yönelik mal ve malzeme alımı ve menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri olarak kitap alımı talepleri yer alabilir. Yolluk talepleri ve kitap alımı dışındaki demirbaş talepleri bütçe tertibinde yer alamaz.

 

Değerlendirme:

Değerlendirme süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2. Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütülür.

 

Sonuç Raporu:

Sonuç raporu süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları başlığı altında yer alan ilgili hükümlere göre yürütülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Kurumsal Altyapı Projesi

Başvuru Koşulları:

Proje önerisinin, AR-GE, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, kullanılması ve uygulamalarını içeren nitelikte olması ve bunun öneride detaylı bir şekilde açıklanması gereklidir.

 

Proje Ekibi:

Proje önerisini yapan yürütücü ve araştırmacılardan oluşur.

 

Bütçe Tertibi:

a)Projenin niteliğine göre hazırlanır ve BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

b)Üniversitemizin akademik ve diğer idari birimleri tarafından temin edilen/edilebilecek harcama kalemlerine bütçe tertibinde yer verilemez.

c)Bütçe tertibinde yer alacak harcama kalemlerine ilişkin nihai karar BAP Komisyonunca verilir.

d)Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, bütçede yer verilen mal ve malzemelerin satın alma sürecinin üç ay içerisinde yürütücü tarafından başlatılmadığı takdirde proje iptal edilir.

 

Değerlendirme:

Proje önerisi, ilk olarak proje yürütücüsünün bağlı olduğu akademik birime teslim edilir. İlgili birimin proje önerisiyle ilgili görüşü, yönetim kurulunda karara bağlanır. Proje önerisi, birim yönetim kurulu kararıyla birlikte, ıslak imzalı olarak BAP Birimine teslim edilir. BAP Birimi bundan sonraki süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2.Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütür.

  

Sonuç Raporu:

Sonuç raporu süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları başlığı altında yer alan ilgili hükümlere göre yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Kurumsal Destek Projesi

2.5.1.Bilim İnsanı Performans Destek Projesi (BİPDEP)

Başvuru Koşulları/Genel İlkeler:

a)Pamukkale Üniversitesi bilim insanları, BİPDEP kapsamında araştırmacı olarak yer alır. Araştırmacının, BİPDEP kapsamında yapacağı akademik faaliyetlerini Pamukkale Üniversitesi kurumsal kimliği altında ve Pamukkale Üniversitesi’nde görev yaptığı süre içerisinde gerçekleştirmesi gerekir.

b)BİPDEP ile ilgili her türlü hususta, BAP Komisyonu karar alır.

c)Komisyon gerekli durumlarda yıl içerisinde bütçede düzenleme yapabilir.

d) Üniversite dışı (YÖK, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen) fonlar/programlara yapılan her bir AR-GE proje başvurusuna proje yürütücüsüne değişen oranlarda performans puanı verilir.  Üniversite Dışı Kaynaklardan Desteklenen Araştırma Projeleri (ÜDKDAP) performans puanı, proje başvurusunun başvuru formunda istenilen belgelerle belgelendirilmesiyle, yürütücü konumundaki üniversite mensubu bilim insanının BAP Birimine başvurusu üzerine işleme alınır. Her bir proje için bir defaya mahsus performans puanı verilir. Bir kurumun kabulünü uygun bulmadığı ve tekrar aynı kuruma sunulan revize proje önerilerine ikinci defa performans puanı verilmez. ÜDKDAP sözleşmesi yukarıda belirtilen ilgili kurum/fon/program tarafından yapılmış ve bütçesi Pamukkale Üniversitesi’nde harcanan (resmi olarak başlamış ve ilk gelişme raporu onaylanmış) her araştırma projesi yürütücülüğü için, proje tutarının (PTİ hariç) yüzde 10’nun yarısı yürütücüye kalan diğer yarısı toplam araştırmacı sayısına bölünerek Üniversitemiz mensubu olan araştırmacılara puan olarak verilir. Proje ekibinin tek kişi olması durumunda puanın tamamı yürütücü bilim insanına verilir. Özel sektör tarafından yürütülen ve TÜBİTAK, KOSGEB, GEKA, KÜSİ kapsamında maddi olarak desteklenen ve başarıyla sonuçlandırılmış AR-GE ve inovasyon projelerinde Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı onayı ile danışman ve araştırmacı olarak görev almış bilim insanlarına puan verilir. Aynı yıl içerisinde tamamlanmış ve en fazla üç proje için puan verilir. Yukarıda adı geçen desteklere ait alt destek programı başlıkları ve destek puanları aşağıdaki gibidir;

 

 

ÜNİVERSİTE DIŞI KAYNAKLARDAN DESTEKLENEBİLECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE BAŞVURU PERFORMANS PUANI

ÖNERİLEN/DESTEKLEYEN KURUM

DESTEK PROGRAMI ADI

PROJE BAŞVURU DESTEK PUANI

PROJENİN KABUL EDİLMESİ SONRASINDA EK DESTEK PUANI

YÖK

Uluslararası Mevlana Değişim Programı Projeleri

 

 

500

1000

AVRUPA BİRLİĞİ

FP Serisi Projeler

500

1000

ÖNERİLEN/

DESTEKLEYEN KURUM

DESTEK PROGRAMI ADI

PROJE BAŞVURU DESTEK PUANI

PROJE DEĞERLENDİRMESİ SONUCU C (ORTA) VEYA DENGİ PUAN ALAN PROJELERE AİT BAŞVURU EK DESTEK PUANI

TÜBİTAK

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001)

500

1000

Hızlı Destek Programı (1002)

250

500

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1003)

500

1000

Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (1005)

250

500

Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (1505)

500

750

Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (3001)

250

750

Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (3501)

500

750

Bilim ve Toplum Projeleri (Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları) (4004)

250

500

Uluslararası Destek Programı Başvuruları (Era Net, Cost, İkili İşbirliği)

500

1000

DESTEKLEYEN KURUM

DESTEK PROGRAMI ADI

PROJE BAŞVURU DESTEK PUANI

PROJENİN SONUÇLANMASI SONRASINDA EK DESTEK PUANI

TÜBİTAK,

KOSGEB,

GEKA,

KÜSİ.

Özel sektör tarafından yürütülen projelerde DANIŞMAN olmak

0

1000

TÜBİTAK,

KOSGEB,

GEKA,

KÜSİ.

Özel sektör tarafından yürütülen projelerde ARAŞTIRMACI olmak

0

500

 

e) Ayni puanlar sadece Pamukkale Üniversitesi adresli yayınlara ve Pamukkale Üniversitesi mensubu yazarlara toplam yazar sayısına bölünerek verilir.

f) Alanına bakılmaksızın, ilgili yıla ait SCI, SCI-Exp., SSCI ve AHCI kapsamında taranan dergilerde yapılan yayınlara ait, yine aynı dergilerde yapılan ve Web of Science dokümanında görülen atıflara Pamukkale Üniversitesi mensubu her yazar için atıf başına 100 puan verilir. Kendi kendine atıflar değerlendirilmez. Bir kişiye bir takvim yılında en fazla 40 atıf için puan verilir. Web of Science kapsamındaki atıflarla ilgili olarak; eğer atıf bir kitaba veya kitap bölümüne ait ise, BİPDEP atıf başvurusunda bulunan bilim insanının yazdığı bölüm ya da bölümlerine atıf edildiği ilgili dokümanda açıkça görülmelidir.

g) Bir yayının yayınlandığı derginin ilgili indeksler kapsamı içinde olduğu yazar tarafından belgelendirilir. Yayınlar, ilgili takvim yılı itibariyle toplanarak performans puanı hesaplamasında değerlendirilir.

h) Bir takvim yılında yapılan performans puanlarından toplam 15.000 puan ve üzeri puan alan bilim insanlarına 5.000 puan ilave puan verilir.

i) Bir önceki yılda, “Pamukkale Üniversitesi Bilim, Sanat, Hizmet, Teşvik ve Başarı Ödülü Yönergesi” kapsamında, TÜBA ve TÜBİTAK kapsamında ödül alan bilim insanlarının BİPDEP puanına 3.000 puan eklenir. Bu puan türünden yararlanmak isteyen bilim insanı, ödül belgesini BİPDEP başvurusuna eklemelidir.

j) Pamukkale Üniversitesi bilim insanlarının patent veya faydalı model belgesinin resmi olarak alınmasından sonra patent veya faydalı model sahibinin başvurusuyla BAP Komisyonunda değerlendirilir, aşağıda belirtilen şekilde performans puanı hesaplanır:

(a) Yurtdışından alınmış, onaylanmış her bir patent için 5.000 puan,

(b) Yurtiçinden alınmış, onaylanmış her bir patent için 3.000 puan,

(c) Faydalı model olarak kaydedilmiş her bir buluş için 1.500 puan,

(d) Birden fazla kişiden oluşan başvurularda puanlar kişiler arasında eşit olarak bölünür.

(e) Üniversitemizin ilgili birimine yapılan her bir patent/faydalı model başvurusu için (ön araştırma aşamasını geçmiş) 250 puan verilir.

 

k) BİPDEP’den yararlanan araştırmacı, o yıl içerisinde uluslararası indeksler (SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI) kapsamında en az tam metin bir makaleyi yayın onayına sunmaz ise bir sonraki yıl BİPDEP desteğinin yarısı kadar puandan faydalanır.

l) ÖYP'li bilim insanları, ÖYP bütçelerini kullandıktan sonra BİPDEP desteğini kullanabilir.

m) Altı aydan daha uzun süreli olarak üniversite dışına görevlendirilen bilim insanlarının projesi, görevlendirildiği tarih süresince pasif hale getirilir ve harcama yapılmasına izin verilmez.

n) BİPDEP, bir sonraki yılın 15 Şubat tarihinde sona erer.

o) İlgili yıl için BİPDEP başvuru tarihleri ve değerlendirme sürecine ilişkin koşullar BAP Komisyonu tarafından belirlenir ve duyurulur. Birinci derece yakınların vefatı sonucu belirtilen takvimde başvuru yapamayan bilim insanlarının başvuruları vefatın başvuru tarihine denk geldiği durumlarda, vefata takiben bir ay içerisinde başvuru yapılması halinde başvuru Komisyon kararı olmaksızın kabul edilir.

p) Üniversitelerin ve kamu kuruluşlarının düzenlemiş oldukları bilimsel etkinliklere ek olarak Meslek Dernekleri ve Meslek Uzmanlık Dernekleri tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklere, bildirili katılımlar da bu proje kapsamında desteklenir.

r) BİPDEP bütçesi yayın faaliyetleri için; ilgili başvuru yılı içerisinde bir bilim insanının yayın kategorisinde elde ettiği puanı, o yılı takip eden yılda da yayın kategorisinden elde etmesi durumunda, önceki yılın yayın puanı sonraki yılın yayın destek puanına eklenir. Bu durum sadece; SCI, SCI-Exp., SSCI ve AHCI kategorisindeki yayınlar için geçerlidir.

s) İlgili performans puanı hesaplamasının yapıldığı yıl için; SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI kapsamında taranan ve TÜBİTAK Yayın Teşvik Listesinde yer alan dergilerde yayınlanan makaleler için, Web of Science Veri tabanında taranan dergilerin çeyreklik (Quartile, Q) değeri Q1 olan yayınlara 8000, Q2 olan yayınlara 6000, Q3 olan yayınlara 4000 ve Q4 olan yayınlara ise 2000 puan verilir. Birden fazla Q değeri bulunan dergiler için en yüksek Q değeri taban alınır. ESCI, ERIC ve SCOPUS indekslerinde taranan dergilerde yayın yapan bilim insanlarına yayın başına 1000 puan verilir. Bir kişiye bir takvim yılında en fazla 10 yayın için puan verilir. Verilen puanlar için  (e) fıkrası hükmü uygulanır.

 

Performans Puan Hesaplamasında Diğer İlkeler

a) Sanatsal Etkinlik Performans Puanı

(1) Sergi, gösteri, performans gibi sanatsal etkinlikleri desteklemek amacıyla uygulanır. Bu performans puanı sadece Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ve ilgili diğer birimlerin kadrolarında bulunan bilim insanları için geçerlidir.

(2) Uluslararası/Ulusal sanatsal etkinlik türleri için, her bir etkinlik başına 250 puan verilir. Bir sanatsal etkinlikte birden fazla çalışmacının yer alması halinde, ilgili puan Pamukkale Üniversitesi mensubu bilim insanları, toplam sayısına bölünerek verilir.

(3) Bir sanatsal etkinliğe sadece bir defaya mahsus puan verilir, aynı etkinliğin başka bir mekânda tekrarına puan verilmez. Etkinliklerle ilgili olarak, bilim insanının kadrosunun bulunduğu akademik birim kurul kararı izin yazısı ve Rektörlük Makamı görevlendirme yazısı performans puanı oluşturma başvurusuna eklenmelidir. Sanatsal etkinlikler ile ilgili kıstasların sağlanması koşullarına bakılırken “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” ilgili hükümleri dikkate alınır.

 

b) Rektörlük Bünyesindeki Komisyon/Kurul Üyeliği Performans Puanı

(1) Rektörlük Makamı, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato tarafından oluşturulan komisyon/kurullarda görev alan bilim insanlarına verilen puandır.

(2) Sürekli komisyon/kurul üyeliklerinde (Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Senato Üyeliği, Eğitim Komisyonu Üyeliği, BAP Komisyonu Üyeliği vb.) ilgili yıl için 1000 puan verilir. Bu puan türünden yararlanmak isteyen bilim insanı, Rektörlük Makamı görevlendirme yazısını performans puanı oluşturma başvurusuna eklenmelidir.

(3) Bir bilim insanı yalnız bir komisyon üyeliğinden puan alabilir.

 

 

c) Ulusal ve Uluslararası Sosyal, Kültürel, Bilimsel Proje ve Sportif Etkinlik Performans Puanı

(1) Üniversitemizin ulusal/uluslararası platformlarda tanıtımına katkı sağlaması amacıyla, üniversite adının ulusal/uluslararası yarışma vb. etkinliklerde temsil edilerek dereceye girilmesi halinde dereceye giren danışmanlık/antrenörlük yapan vb. bilim insanlarına uluslararası etkinlikler için 1000, ulusal boyuttaki etkinlikler için ise 500 puan verilir.

 

d) Bilimsel Dergilerde Editörlük Performans Puanı

(1) SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde editörlük yapan bilim insanlarına her yıl için 1000 puan, editör yardımcılığı (editorial board, associate editor, subject editor) yapan bilim insanlarına 750 puan verilir. Derginin yıl içerisinde kaç sayı çıkardığına bakılmaz.

 

Bütçe Tertibi ve Kullanımı:

Genel Usul ve Esaslar, 1.4. numaralı maddesine ek olarak;

a) Destek üst limiti 20.000 puandır. (TÜBİTAK Projesi birinci gelişme raporu kabul edilen projeler için Başvuru Koşulları/Genel İlkeler, d maddesinde belirtilen miktar, destek üst limit belirlenmesine dâhil değildir).

b) Performans puanı hesaplama başvuruları BAP Komisyonu tarafından ilan edilen tarihlerde yapılır ve destek miktarı her yıl BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

c) BİPDEP desteği, araştırmacının akademik faaliyetlerinde ayni olarak kullanılır.

d) Yıl içerisinde kullanılmayan destek miktarı bir sonraki yıla devredilemez.

e) 2019 yılından itibaren BİPDEP ve KKP kapsamında almış olduğu her bir bilimsel etkinliğe katılım desteğindeki bilimsel çalışmasını SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI, ESCI, ERIC ve SCOPUS’da taranan dergilerden birinde, sorumlu yazar olarak tam metin yayına dönüştürmeyen bilim insanı sonraki yıllarda BİPDEP kapsamında bilimsel etkinliğe katılım desteği alamaz. Bilimsel etkinliklere katılım dâhil tüm alım talepleri, BAP Koordinatörlüğü’nce değerlendirilir.

f) BİPDEP bütçesinden makale yayın ödemesi yapılmaz.

g) BİPDEP’den araç kiralama için harcama yapılmaz ve bu kapsamda yapılan ek talepler değerlendirmeye alınmaz.

h) Bilimsel etkinliklere katılım hariç, bütçe kullanımıyla ilgili taleplerin (bütçe kalemleri arası aktarım, ek malzeme ve/veya satın alma) o yılın Ekim ayı sonuna kadar yapılması gereklidir.

i) BİPDEP bütçesinden yapılacak analiz taleplerini kapsayan hizmet alımları için; alınacak hizmetin kamu ve kamu kuruluşlarından verilen hizmet alımlarından alınması gerekmektedir.

j) Başvuru Koşulları/Genel İlkeler, d maddesinde belirtilen TÜBİTAK projelerinden kazanılan yüzde miktarı ile yapılacak harcamalar için; bütçe tertibi %70 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri ve %30 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı şeklinde tertip edilir. Diğer kalemlere destek verilmez. 01.01.2018 tarihi ve sonrası itibariyle desteklendiği açıklanan projeler bu kapsamda desteklenir.

k) Bütçe kalemleri arası aktarım talebi proje süresince yalnızca bir defa yapılır. Bu kapsamda birden fazla yapılan talepler değerlendirmeye alınmaz.

l)BİPDEP, bilim insanlarının kendilerine yöneliktir, araştırmacıya yer verilemez ve anketör çalıştırılamaz.

m) Performans puanı hesaplamaları Üniversitenin ilgili otomasyon sistemi üzerinden yapılacağından, yayın, atıf ve proje bilgileri ve varsa ek belgeleri performans puanı alacak ilgili bilim insanı tarafından sisteme girilmelidir. Kişisel beyana dayanan ve sisteme girilen bilgilerin doğruluğu ile ilgili akademik, mali ve hukuki sorumluluk performans puanı alacak Üniversite bilim insanına aittir.

n) Üniversite bilim insanlarının, yayın performansı alabilmesi için yapılan yayında üniversite adresinin  “Pamukkale Üniversitesi/Pamukkale University” olarak yazılması gerekir. Yayınlar dergide tam künye (yıl, cilt, sayı, sayfa no) ile basıldıktan ve DOI numarası aldıktan sonra sisteme girilmelidir. Yayınlarda “in press”, “kabul edildi” vs. gibi durumlar dikkate alınmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Kongre Katılım Projesi

Başvuru Koşulları/Genel İlkeler:

a) BİPDEP desteğinden yararlanamayan bilim insanları, devam etmekte olan çalışma/larının sonuçlarını paylaşmak (bildirili ve sunum yapmak koşuluyla) ve çalışmalarını geliştirmek/iyileştirmek amacıyla yapacakları bilimsel etkinlik katılımları için Kongre Katılım Projesi desteğinden yararlanabilirler. Kongre Katılım Projesi, bir sonraki yılın 15 Şubat tarihinde sona erer.

b) Üniversitelerin ve kamu kuruluşlarının düzenlemiş oldukları bilimsel etkinliklere ek olarak Meslek Dernekleri ve Meslek Uzmanlık Dernekleri tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklere, bildirili katılımlar da bu proje kapsamında desteklenir.

c) 2017 ve 2018 yıllarında Kongre Katılım Projesi, ADEP/2017 ve ADEP/2018 kapsamında bilimsel etkinliğe katılım desteği aldığı bilimsel çalışmalarından en az birini SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI, ESCI, ERIC ve SCOPUS’da taranan dergilerden birinde sorumlu yazar olarak, en az bir tam metin yayın yapmış olanlara ve 2019 yılından itibaren, BİPDEP’den kongre katılım desteği veya Kongre Katılım Projesi desteği almış ve bu projeler kapsamında almış olduğu her bir bilimsel etkinliğe katılım desteğindeki bilimsel çalışmasını SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI, ESCI, ERIC ve SCOPUS’da taranan dergilerden birinde sorumlu yazar olarak, tam metin yayın yapmış olanlara destek verilir. İlk kez Kongre Katılım Projesi’nden yararlanacaklar için yayın koşulu aranmaz.

d) (c) fıkrasında yer alan hükümlerin yerine getirilmemesi halinde yürütücüye, aynı türden yeni bir proje önerisi için destek verilmez ve sonraki yıllarda KKP kapsamında bilimsel etkinliğe katılım desteği alamaz.

e) Bir yayın yalnızca o yıl için desteklenmesi talep edilen Kongre Katılım Projesi için kullanılabilir. Takip eden yıllarda aynı yayın kabul edilmez.

f) Sunulacak her bir bildiri veya poster için sadece bir kişiye destek verilir.

g) ÖYP'li bilim insanları, ÖYP bütçelerini kullandıktan sonra Kongre Katılım Desteğini kullanabilir.

 

Bütçe Tertibi ve Kullanımı:

Genel Usul ve Esaslar, 1.4. numaralı maddesine ek olarak;

a) Destek üst limiti 4.000.-TL’dir. 

b)Yurt içi bilimsel etkinliklerde; BAP Birimi, Akademik Birim ve Rektörlük Makamı görevlendirme başvuruları yapılıp onayları alındıktan sonra, 4.000.-TL birden fazla bilimsel etkinlik için kullanılabilir; ancak bir seferde en fazla 2.000.-TL’den fazla ödeme yapılmaz.

c)Yurt dışı bilimsel etkinliklerde; BAP Birimi, Akademik Birim ve Rektörlük Makamı görevlendirme başvuruları yapılıp onayları alındıktan sonra, yılda bir kez olmak üzere 4.000.-TL bir seferde ödenir.

 

Başvuru:

Proje öneri başvurusu, ıslak imzalı olarak BAP Birimine teslim edilir. Bildiri özeti, kabul mektubu ve “Başvuru Koşulları/Genel İlkeler” başlığı, c fıkrası hükmünü ispatlayan yayın başvuruya eklenmelidir.

 

2.5.3. Diğer Hükümler

Bilim İnsanı Performans Destek Projesi (BİPDEP) ve Kongre Katılım Projesi (KKP) bir sonraki yılın 15 Şubat tarihinde sona erer. Yeni BİPDEP ve KKP yürürlüğe girene kadar herhangi bir bilimsel etkinliğe katılım için destek verilmez.

 

 

 

 

2.6.Lisans Öğrencisi AR-GE Destek Projesi:

Başvuru Koşulları:

a) Üniversitemizin lisans düzeyinde eğitim veren birimlerinde öğrenim gören başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür. Projenin yürütücülüğünü öğretim üyeleri üstlenir. Projenin araştırmacılarını lisans eğitimi düzeyindeki öğrenciler oluşturur.

b) Projenin amacı AR-GE niteliğinde olmalıdır.

c) Proje süresi, ek süreler dâhil en çok 12 aydır. Proje için süre dondurma talebi yapılamaz.

d) Bu proje türü için ek bütçe verilmez.

e) İnsanların ve hayvanların deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılacağı araştırma projeleri için ilgili kuruldan alınan Etik Kurul İzin Belgesi’nin öneriye eklenmesi gereklidir.

f)Proje için yayın zorunluluğu yoktur; fakat proje sonuçlarının en az bir bilimsel etkinlikte sunulması beklenir.

 

Proje Ekibi:

a)Proje ekibi, yürütücü ve araştırmacı lisans öğrencilerinden oluşur. Projede araştırmacı olarak yer alan öğrencilerden birinin danışmanı yürütücülüğü üstlenir. Yürütücü dışında diğer bilim insanlarına proje ekibinde yer verilmez. Bir bilim insanı eş zamanlı olarak yalnızca bir projenin yürütücülüğünü üstlenebilir.

b)Projede araştırmacı olarak yer alacak öğrencilerin ilk dört yarıyılını başarıyla tamamlamış, normal öğrenim süresini aşmamış ve en az 2.80 not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

c) Proje ekibinde en az bir, en fazla üç öğrenci araştırmacı olarak yer alabilir. Bir öğrenci sadece bir projede araştırmacı olarak yer alabilir. Lisans öğreniminin bitimine bir dönem kalan öğrenciler proje ekibinde yer alamaz.

d)Yürütücünün; projede araştırmacı olarak yer alan öğrencilerden en az birinin danışmanı olarak atandığına ilişkin ilgili akademik birim Kurul Kararının, araştırmacı öğrencilerin istenilen başarı kıstaslarını sağladıklarına ilişkin son on beş gün içerisinde alınmış onaylı/e-imzalı Not Durum Çizelgesi ve Öğrenci Belgelerinin BAP Bilgi Sistemine yüklenmesi zorunludur.

e) Proje için yürütücü değişikliği ve araştırmacı proje personeli çıkarma işlemi yapılabilir, fakat araştırmacı proje personeli ekleme işlemi yapılamaz.

f)1.12.Genel Usul ve Esaslara İlişkin Diğer Hükümler başlığı, (b) fıkrası hükümleri yalnızca yürütücü için uygulanır, proje ekibinde yer alan araştırmacı lisans öğrencileri bu hükme tabi değildir.

 

Bütçe Tertibi:

Bütçe tertibinde, Genel Usul ve Esaslar, 1.4. numaralı madde çerçevesinde, yalnızca hizmet alımı, tüketime yönelik mal ve malzeme alımı ve menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri taleplerine yer verilir. Yolluk taleplerine bütçe tertibinde yer verilmez.

 

Değerlendirme:

Değerlendirme süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2. Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütülür.

 

Sonuç Raporu:

Sonuç raporu süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları başlığı altında yer alan ilgili hükümlere göre yürütülür.

 

3.Uyulması Gereken Diğer Usul ve Esaslar

3.1.Teknik Şartname Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. Maddesi, f bendi ile Geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 23. Maddesinde yer alan teknik şartname, işin projesini de kapsayan ve talep eden proje yöneticisi/yürütücüsü tarafından hazırlanır ve imzalanır. Teknik şartname dosyasının seyahat dışındaki tüm mal, malzeme ve hizmet alımları için hazırlanması ve sisteme yüklenmesi zorunludur. Dikkat edilmesi gereken hususlar;

a) Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüt, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkân bırakmayacak şekilde, açık ve kesin olmalıdır.

b) Teknik şartnameler en az üç, mümkünse daha fazla üretici firmanın ürününü kapsayacak ve böylece rekabet ortamını yaratacak şekilde hazırlanmalıdır. Teknik şartnamelerde; belli bir marka, model, stok kodu, patent, menşei, kaynak vb. tanımlanmamalı, belirli bir marka veya modele, belirli bir firmaya yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemelidir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması ya da teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması durumunda birimde var olan bir cihazın parça/parçalarının istenilmesi hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

c) Yedek parça alımlarında parçayı tanımlama ve asıl ürüne entegresi konusunda tereddütler yaşanmaması, ihale konusu işin tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modeli belirtilerek teknik şartname düzenlenebilir.

d) Teknik şartname, istenen malzemeyi standart üstü kalite seviyelerinde tanımlayan ve/veya malzeme kalitesini düşürecek serbestlik verici hükümler taşımamalıdır.

e) Teknik şartnamesi hazırlanacak malzemeden beklenen performans, çalışma şartları, kullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerek fonksiyonel istekler yazılmalı; varsa malzemenin birlikte kullanılacağı diğer cihazlar/elemanlar ile uyumlu çalışması isteğine de yer verilmelidir.

f) Teknik şartnamede sayılar ile ifade edilen teknik kıstaslara ayrıcalık verilebilir. Bu ayrıcalıklar; “en az”, “en çok” veya “+/-” şeklinde, o özelliğin gerektirdiği hassasiyeti sağlayacak miktar tespit edilerek verilmelidir.

g) Teknik şartnamelerde ölçü birimleri Uluslararası Ölçü Birimleri Sistemine uygun şekilde kullanılmalıdır.

h) Teknik şartnamede istenilen özellikler maddeler halinde numaralandırılarak veya tablo halinde belirtilmelidir.

i) Varsa; temin edilecek araç, malzeme ve teçhizat ile birlikte istenecek yedek parça ve sarf malzemesi, test ve ölçümleme cihazı, bakım set ve avadanlığı, doküman (kullanma kılavuzu, yedek parça kataloğu, bakım talimatı, vb.) ile ilgili hususlar teknik şartnameye dâhil edilmeli, bu tür malzeme, cihaz ve dokümanın miktarı belirtilmelidir.

j) Çevre şartlarından etkilenebilecek malzeme için (elektronik, optik ve elektro optik cihazlar, araç, teçhizat vb.) çevre şartları ile ilgili istekler bunların hangi şartlarda muayene edileceği hususu ile birlikte teknik şartnamelere yazılmalıdır. Çevre ile ilgili istekler; malzemenin kullanım yerine göre, sıcaklık, basınç, rutubet, buz, kar, yağmur, rüzgar, su ve tuz serpintisi, şok ve ivme, titreşim, gürültü, toz, kum, mikroorganizma, radyasyon, elektrik, manyetik ve elektromanyetik etkiler, kimyevi maddeler vb. çevre koşullarından etkilenmeleri gibi isteklerden kullanım yerinde maruz kalabileceği çevre şartlarını kapsar. k) Temin edilecek malzeme ve/veya sistemi kullanacak personele verilmesi gerekli olabilecek teknik içerikli eğitimler ile ilgili hükümler teknik şartnamede belirlendiği şekilde ihale dokümanında belirtilmelidir.

l) Gerekli ise kalite güvence sistemi belgesi ve ürün kalite belgesi hususları belirtilmelidir.

m) Cihaz alımlarında en az iki yıl garanti şartı konulmalıdır. İki yıldan fazla garanti istenildiği takdirde ayrıca bildirilmelidir. Gerekli ise cihazlarla ilgili kaç yıl süreyle yedek parça garantisi istenildiği belirtilmelidir.

 

3.2. Avans/Ön Ödeme Kullanımlarında Uyulacak Kurallar

a) Avans kullanımı istisnai bir durum olup, sadece acil ve temininde güçlük çekilen ürün ve hizmetler için kullanılabilir. Zorunlu durumlarda BAP Bilgi Sistemi üzerinden oluşturulacak avans talebi başvurularında bu husus belirtilmelidir. Harcama talebi BAP Bilgi Sistemi üzerinde oluşturularak, ıslak imzalı olarak BAP Birime teslim edilir.

b) Avans talebi, BAP Birimi tarafından kabul edilerek, ilgili banka hesabına yatırılmadan önce herhangi bir harcama yapılmamalıdır.

c) Avans talep edilirken, avans tutarının hesabına yatırılması istenen proje ekibindeki araştırmacı ve ilgili araştırmacının banka bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir.

d) Bir projeden açılan avans/ön ödeme kapatılmadan yeni avans verilemez.

e) Avanslar hangi iş için verilmişse sadece o iş için kullanılır.

f)Alınan avans yürütücünün/araştırmacının hesabına yatırıldıktan sonra 50 gün içerisinde kapatılmalıdır. Ancak, söz konusu mal, malzeme ve hizmetin eksiksiz olarak alınması ve fatura düzenlenmiş olması durumunda, açık bulunan avansın fatura tarihini takip eden en geç üç iş günü içerisinde kapatılması zorunludur. Alınan en son fatura tarihi dikkate alınır. Bu sürelerin aşılması durumunda Sayıştay Başkanlığı uzmanlarının denetimlerinde kamu kaynağının haksız yere alıkonularak kullanılması olarak değerlendirilmekte ve kamu zararının tazminine yönelik zimmet çıkartılabilmektedir. Yürütücü ve araştırmacıların bu tür bir yaptırıma maruz kalmamaları için bu hususa özen gösterilmesi gerekir.

g) Avans kapsamında alınacak faturalarda, “Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Numarası ile Pamukkale Vergi Dairesi ve vergi numarası 7210416539 belirtilmelidir.

h) Avans kapatılırken, faturaların asıllarının ibraz edilmesi yasal zorunluluktur. Faturaların asıllarının kaybedilmesi veya asıllarına ulaşılamadığı takdirde, noter onaylı suretleri teslim edilmelidir.

i) Avans dilekçesinde istenilen malzemelere ait miktar ve tutarlar ile alınan faturalardaki miktar ve tutarlar aynı olmalıdır.

j) Hizmet kalemleri için avans çekildiği takdirde, fatura ya da faturalarla birlikte hizmet alımının tam ve istenilen şekilde eksiksiz alındığını belirten bir raporun proje yürütücüsü tarafından yazılarak ıslak imzalı olarak BAP Birime teslim edilmesi zorunludur.

k) 1.000.-TL ve üzeri hizmet alımlarında 117 no.lu KDV Genel Tebliği uyarınca KDV tevkifatı yapılması zorunludur. KDV tevkifatı uygulanması gereken faturalarda tevkif edilen tutar proje yürütücüsü tarafından Halk Bankası, PAÜ Şubesi, TR49 0001 2001 4630 0006 0000 82 numaralı hesaba yatırılmalıdır. Bu işlemler faturanın ait olduğu ayın 18. gününe kadar yapılmalıdır.

l) Hizmet alımlarında, kendisinden hizmet alınan ve vergi mükellefi olmayan şahıslara ödeme yapılması halinde aşağıdaki hususlara uyulmalıdır;

    (a)BAP Bilgi Sisteminde bulunan formlar menüsünden temin edilecek harcama pusulası hazırlanmalıdır.

    (b)Harcama belgesi üzerinde gelir vergisi (%15) tutarı kesintisi yapılarak ödendiği gösterilmelidir. Kesinti yapılan söz konusu vergi Halk Bankası, PAÜ Şubesi, TR49 0001 2001 4630 0006 0000 82numaralı hesaba yatırılmalıdır. Dekontta, alıcı adı PAÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, açıklama; harcama pusulası gelir vergisi kesintisi - proje numarası ibareleri belirtilmelidir.

    (c)Harcama Pusulası ve bankadan alınan dekont BAP Birimine teslim edilmelidir.

 

m) Avans kullanılmak suretiyle alınan mal veya malzemenin temininden sonra malzemeler faturası ile birlikte BAP Birimi ayniyat deposuna muayene ve taşınır işlemleri için teslim edilir. İlgili birimden alınan muayene ve taşınır işlem fişi belgeleriyle avans kapatma işlemi için BAP Birimine başvurulur.

n) Avansın ivedi ihtiyaçlar için verildiği göz önünde bulundurularak, olağanüstü durumlar dışında alım işine, avansın verildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde başlanılması ve varsa avans artığının son harcama tarihini takip eden üç iş günü içerisinde iade edilmesi gerekmektedir.

 

3.3. Anketör Çalıştırılması ve Yapılacak Ödeme İşlemleri İle İlgili Hususlar:

a) 2019 Yılı E Cetveli 42. Madde dikkate alınır. Her gün için ödenecek ücretin bir günlük brüt tutarı, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen bir günlük brüt asgari ücret tutarını geçemez. Bir mali yıl içerisinde aynı kişiye aynı kurum bütçesinden en fazla üç ay için ödeme yapılabilir. 

b) Bir anketör bir iş gününde en fazla beş saat çalışabilir.

c) Haftada beş gün, hafta sonu ve tatil günleri hariç Üniversitede kadrolu olmayan ve maaş almayanlar çalıştırılabilir.

d) Harcama pusulası hazırlanmalıdır.

e) Bu ödemelerde projeye tahsis edilen toplam ödenekten ödenecek brüt tutar üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. Maddesine göre %15 Gelir Vergisi kesildikten sonra kalan net tutar ödenir.

f) Hizmet alınan şahsın öğrenci belgesi ve kimlik fotokopisi eklenmelidir.

g) Aylık Anketör Çalışma Çizelgesi hazırlanmalıdır.

 

3.4. Projeler Kapsamında Yabancı Dilden Tercüme Giderlerinin Karşılanması:

Projeler kapsamında ihtiyaç duyulan çevirilerin proje ekibindeki araştırmacılar tarafından yapılması beklenir. Ancak eski dillerde yazılmış, akademik literatürde yaygın kullanılmayan veya özel eğitim gerektiren yazım diline sahip belge veya eserler için BAP Komisyonu tarafından uygun görülmesi durumunda destek sağlanabilir.

 

3.5. Yasak Fiil veya Davranışlar

4734 sayılı Kanun’un 17. Maddesi gereği ihalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.          

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak/teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.           

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak/bunlara teşebbüs etmek.           

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan/dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.           

e) 4734 sayılı Kanun’un 11. Maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

f) Yukarıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kanun’un 4. kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Genel Hüküm ve Yaptırımlar

a) Projeler için BAP tarafından sağlanan makine, teçhizat ve donanımların mülkiyeti proje yürütücüsünün kadrosunun bulunduğu birime aittir.

b) BİPDEP ve 2017-2018/ADEP dışında kalan diğer tüm proje türlerinden sağlanan makine-teçhizatlar, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır.

c) BİPDEP ve 2017-2018/ADEP’den sağlanan makine ve teçhizatlar proje başlangıç tarihinden itibaren beş yıl süre ile proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır.

d) Makine, teçhizat ve donanımların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur.

e) BİPDEP ve 2017-2018/ADEP için beş yıl sürenin dolmasına takiben, diğer proje türlerinin tamamlanmasına takiben projelere ait özellik arz eden makine ve teçhizatlar gerekli görüldüğü hallerde ihtiyaç duyan Üniversite araştırmacılarının kullanımına açıktır.

f) Komisyon, projenin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın, makine ve teçhizatların ortak bir alanda kullanıma sunulmalarına, başka projelerde kullanılmak üzere geri alınmalarına veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

g) Bu Usul ve Esasların, Senato’da onaylandığı tarihten önce desteklenmesine karar verilen ve proje sözleşmesi yapılmış olan projeler için, sonradan yürürlüğe giren bu hükümler ve alınacak Komisyon Kararları taraflar yönünden bağlayıcı olacaktır. Bu değişiklikler, sözleşme imzalanan ve imzalanacak taraflarca kabul edilmiş sayılır.

h) Yukarıda belirtilmeyen hususlarda Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Yönergesi hükümleri uygulanır ve yine yukarıda belirtilmeyen hususlarda BAP Komisyonu karar almaya ve uygulamaya yetkilidir.

 

 

Kabul Edildiği/Değişiklik Yapıldığı Senato Toplantısının

Tarihi

Sayısı

23/2/2018

03/02

20/4/2018

07/07

1/3/2019

04/04

22/3/2019

05/23

21/02/2020

03/20

 

   • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__