Önemli Duyuru Detay
YENİ PROJE TÜRÜ-LİSANS ÖĞRENCİSİ AR-GE DESTEK PROJESİ Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 05-04-2020 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 12-03-2020 Ekleyen Memur Fatma SÜLEÇ
Duyuru Detayı

Lisans Öğrencisi AR-GE Destek Projesi:

Başvuru Koşulları:

a) Üniversitemizin lisans düzeyinde eğitim veren birimlerinde öğrenim gören başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür. Projenin yürütücülüğünü öğretim üyeleri üstlenir. Projenin araştırmacılarını lisans eğitimi düzeyindeki öğrenciler oluşturur.

b) Projenin amacı AR-GE niteliğinde olmalıdır.

c) Proje süresi, ek süreler dâhil en çok 12 aydır. Proje için süre dondurma talebi yapılamaz.

d) Bu proje türü için ek bütçe verilmez.

e) İnsanların ve hayvanların deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılacağı araştırma projeleri için ilgili kuruldan alınan Etik Kurul İzin Belgesi’nin öneriye eklenmesi gereklidir.

f)Proje için yayın zorunluluğu yoktur; fakat proje sonuçlarının en az bir bilimsel etkinlikte sunulması beklenir.

 

Proje Ekibi:

a)Proje ekibi, yürütücü ve araştırmacı lisans öğrencilerinden oluşur. Projede araştırmacı olarak yer alan öğrencilerden birinin danışmanı yürütücülüğü üstlenir. Yürütücü dışında diğer bilim insanlarına proje ekibinde yer verilmez. Bir bilim insanı eş zamanlı olarak yalnızca bir projenin yürütücülüğünü üstlenebilir.

b)Projede araştırmacı olarak yer alacak öğrencilerin ilk dört yarıyılını başarıyla tamamlamış, normal öğrenim süresini aşmamış ve en az 2.80 not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

c) Proje ekibinde en az bir, en fazla üç öğrenci araştırmacı olarak yer alabilir. Bir öğrenci sadece bir projede araştırmacı olarak yer alabilir. Lisans öğreniminin bitimine bir dönem kalan öğrenciler proje ekibinde yer alamaz.

d)Yürütücünün; projede araştırmacı olarak yer alan öğrencilerden en az birinin danışmanı olarak atandığına ilişkin ilgili akademik birim Kurul Kararının, araştırmacı öğrencilerin istenilen başarı kıstaslarını sağladıklarına ilişkin son on beş gün içerisinde alınmış onaylı/e-imzalı Not Durum Çizelgesi ve Öğrenci Belgelerinin BAP Bilgi Sistemine yüklenmesi zorunludur.

e) Proje için yürütücü değişikliği ve araştırmacı proje personeli çıkarma işlemi yapılabilir, fakat araştırmacı proje personeli ekleme işlemi yapılamaz.

f)1.12.Genel Usul ve Esaslara İlişkin Diğer Hükümler başlığı, (b) fıkrası hükümleri yalnızca yürütücü için uygulanır, proje ekibinde yer alan araştırmacı lisans öğrencileri bu hükme tabi değildir.

 

Bütçe Tertibi:

Bütçe tertibinde, Genel Usul ve Esaslar, 1.4. numaralı madde çerçevesinde, yalnızca hizmet alımı, tüketime yönelik mal ve malzeme alımı ve menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri taleplerine yer verilir. Yolluk taleplerine bütçe tertibinde yer verilmez.

 

Değerlendirme:

Değerlendirme süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.2. Başvuru Süreci ve Değerlendirme başlığı altında yer alan (d) ve (e) fıkrası hükümlerine göre yürütülür.

 

Sonuç Raporu:

Sonuç raporu süreci, 1.Genel Usul ve Esaslar, 1.10. Gelişme ve Sonuç Raporları başlığı altında yer alan ilgili hükümlere göre yürütülür.

19/02/2020 tarih ve 01 sayılı BAP Komisyonu toplantısında Lisans Öğrencisi AR-GE Destek Projesi üst limitinin 2.000.-TL olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__